รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้สื่อของจริง ชั้นอนุบาลปีที่ 1

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง :  รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง ชั้นอนุบาลปีที่ 1                                               โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 

ชื่อผู้ศึกษา  : จันทร์จิรา คำยัง

ปีที่ทำการศึกษา : 2554

 

                               

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง  ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  ประชากรที่ใช้ คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา จำนวน 16 คน ได้รับการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจำนวน 30แผน และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 25 ข้อ คือทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเพื่อวัดพื้นฐานของนักเรียนโดยทดสอบด้วยแบบทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ 1 ถึง 30 จัดกิจกรรมครบ 3 ครั้ง ในแต่ละหน่วย ทำการทดสอบรายสัปดาห์และทดสอบหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมจำนวน 25 ข้อ

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการจัดกิจกรรมการใช้เกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
เมื่อพิจารณาในภาพรวม  10 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 22.07

2. ผลรวมคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง  ก่อนเรียนมีค่าร้อยละเท่ากับ23.00 หลังเรียนมีค่าร้อยละเท่ากับ 98.00 การทดลองก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.75 (= 3.97) คะแนน และ 24.50 (= 1.37) คะแนน  ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  พบว่าคะแนนทดสอบหลัง การจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์