รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา         นางสุมิตรา  ชุนรัมย์ 
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย 

                     สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

                     วัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3

สถานศึกษา    โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  อำเภอคูเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 

                       เขต 4

ปีที่พิมพ์         พ.ศ. 2555

        รายงานฉบับนี้
มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ  ดัชนีประสิทธิผล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย  สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  อำเภอคูเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
255
4 จำนวน 17 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
คือ
บทเรียนสำเร็จรูป
21 เล่ม ใช้จัดกิจกรรม 2
1 ชั่วโมง  แผนการจัดการเรียนรู้ 15 แผน  เครื่องมือวัดผลประเมินผล ประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ แบทดสอบในบทเรียนสำเร็จรูป
20 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ  และแบบทดสอบประจำหน่วย
จำนวน 40 ข้อ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบด้วยค่า 
t  (แบบกลุ่มไม่อิสระ)  พบว่า

  1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย 
สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.15/84.85 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

  2. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย
สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ มีประสิทธิผลรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  คือ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 74.31 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.31 สูงกว่าเกณฑ์ 65  

3. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย 
สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย 
สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์