เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่องรายงาน                   การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชุด เก่งคิดพิชิตเวลา                                                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่
3                                                                                                                                                            

ชื่อผู้เขียน                                 นายสันติ 
นิยมบุรณะ

ตำแหน่ง                                   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม

ปีการศึกษา                               2553

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชุด เก่งคิดพิชิตเวลา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่
3                                                                                                                                                             ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชุด เก่งคิดพิชิตเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
2เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เก่งคิดพิชิตเวลา   ชั้นประถมศึกษาปีที่
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม
ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด
เก่งคิดพิชิตเวลา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3   ปีการศึกษา 
25
53  โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต

จำนวน  7  คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง
(Purposive
random  Sampling ) เนื่องจากผู้รายงานดำรงตำแหน่งครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   ได้แก่  
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เก่งคิดพิชิตเวลา  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่
3   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน  ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ค่า
t-test (Dependent  Samples)     
         

ผลการศึกษาพบว่า

                        1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุด เก่งคิดพิชิตเวลา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ได้เท่ากับ  89.71/88.57

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชุด เก่งคิดพิชิตเวลา ชั้นประถมศึกษา
ปีที่
3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุด เก่งคิดพิชิตเวลา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์