เผยแพร่บทคัดย่อ

            อรฤทัย  สุมาลุย์.  (2554).  การรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องบทประยุกต์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                                   บทคัดย่อ                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องบทประยุกต์  ของนักเรียน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องบทประยุกต์  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดศรีประชา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน  34  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องบทประยุกต์  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องบทประยุกต์  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ การคำนวณประสิทธิภาพ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที (t – test) ผลการศึกษาพบว่า                    1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.24/81.42 โดยมีประสิทธิภาพในเล่มที่ 1 ถึง 6  เท่ากับ  81.60/80.88,  83.10/82.65,  82.53/82.06,  82.03/81.18, 81.49/80.00 และ 82.24/81.76 ตามลำดับ                   2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องบทประยุกต์  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                     3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องบทประยุกต์  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์