รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชากรีฑา (พ22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชากรีฑา  (พ22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ผู้ศึกษา      นายถาวร   ศรีจันทร์

ปีที่ศึกษา
2554

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษา  เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา (พ22102)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4  ภาคเรียนที่ 
1  ปีการศึกษา  255

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 
26  จำนวน 45  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling )  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 
1)  เอกสารประกอบการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา (พ22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวน  
40  ข้อ  และ 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้  
t-test 
(Dependent 
Samples)
       

           ผลการศึกษา  พบว่า 

               1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 
85.83/84.72 

               2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีค่า
เท่ากับ 
0.6955  แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ 
69.55

               3.  นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

               4.  นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

           จากผลการศึกษาครั้งนี้
บ่งชี้ว่าการใช้เอกสารประกอบการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูง  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด
  ดังนั้นเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นจึงสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ และเอกสารประกอบการเรียนในลักษณะเดียวกันนี้ควรได้รับการพัฒนาให้มากขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์