รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชากรีฑา (พ22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชากรีฑา  (พ22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ผู้ศึกษา      นายถาวร   ศรีจันทร์

ปีที่ศึกษา
2554

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษา  เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา (พ22102)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4  ภาคเรียนที่ 
1  ปีการศึกษา  255

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 
26  จำนวน 45  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling )  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 
1)  เอกสารประกอบการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา (พ22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวน  
40  ข้อ  และ 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้  
t-test 
(Dependent 
Samples)
       

           ผลการศึกษา  พบว่า 

               1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 
85.83/84.72 

               2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีค่า
เท่ากับ 
0.6955  แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ 
69.55

               3.  นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

               4.  นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

           จากผลการศึกษาครั้งนี้
บ่งชี้ว่าการใช้เอกสารประกอบการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชากรีฑา 
(พ
22102)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูง  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด
  ดังนั้นเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นจึงสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ และเอกสารประกอบการเรียนในลักษณะเดียวกันนี้ควรได้รับการพัฒนาให้มากขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 200 คน กำลังออนไลน์