ชั้น ม.3/7 ส่งงาน

นักเรียนชั้น ม.3/7  ส่งงาน

ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนทุกคนสร้างบล็อกส่งงานดังต่อไปนี้

1. อาเซียนมีกี่ประเทศ  อะไรบ้าง

10 ประเทศ 1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 2.กัมพูชา (Cambodia)

3.อินโดนีเซีย (Indonesia 4.ลาว (Laos) 5.มาเลเซีย (Malaysia)
6.พม่า (Myanmar) 7.ฟิลิปปินส์ (Philippines) 
8.สิงคโปร์ (Singapore) 9.เวียดนาม (Vietnam)

 

 

 

10.ประเทศไทย (Thailand)


2. อาเซียนบวก 3 มีประเทศอะไรบ้าง

จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น

3. การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนมีผลกระทบทางบวกอย่างไร

จะมีตลาดสินค้าและบริการที่ใหญ่ขึ้น
นักธุรกิจไทยจะมีตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น เพราะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 580
ล้านคน เพราะทั้ง 10 ประเทศนี้ต่างก็มีจำนวนมหาศาลพอสมควร
โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรประมาณ 220 ล้านคน บวกกับ ฟิลิปปินส์
ประมาณ 87 ล้านคน เวียดนาม 84 ล้านคน  ไทยอีกประมาณ 63 ล้านคน
เหล่านี้เป็นต้น 
นับว่าจะการเพิ่มโอกาสทางการค้าเนื่องจากมีขนาดตลาดที่ใหญ่โตขึ้น
และจะเอื้อให้การผลิตในลักษณะที่ผลิตมากขึ้นต้นทุนต่ำลงย่อมมีโอกาสมากขึ้น
ด้วย (Economies of Scale) แต่ทั้งนั้นทั้งนี้
แต่ละประเทศก็ต้องออกแรงขยันหาตลาดและมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการหาลูกค้าเช่น
กัน

 


ด.ช. นราธิป ขันติพงษ์ ม.3/7 เลขที่ 22 ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2     ด.ช. นราธิป ขันติพงษ์ ม.3/7 เลขที่ 22 ใบงานที่ 2

1.ให้บอกวัตถุประสงค์ของการนำเสนองานมีอะไรบ้าน ตอบเป็นข้อ ๆ ให้ละเอียด

เตรียมข้อมูล การ
เตรียมตัวสำหรับงานนำเสนอ
ต้องมีข้อมูลทั้งในส่วนของผู้บรรยายและผู้ฟังบรรยาย
เรียกว่าต้องรู้เขารู้เรา หากทำเช่นนี้รบกี่ครั้งก็ชนะ
ด้านหนึ่งคือต้องหาข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อใช้นำเสนอ
เริ่มจากต้องทราบว่าการนำเสนอในครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไร
ต้องการให้ผู้ฟังทราบอะไรบ้าง
ใครเป็นผู้ที่เหมาะสมในการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้
และอีกด้านหนึ่งก็เป็นส่วนสำคัญคือ ต้องทราบว่าผู้ฟังเป็นใคร มีวุฒิภาวะ
การศึกษาระดับใด มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่จะนำเสนอบ้าง
หรือมีความสนในสิ่งนี้หรือไม่

จัดทำงานนำเสนอ เมื่อมีข้อมูลจนครบถ้วน
ก็ให้นำข้อมูลต่างๆมาสร้างเป็นงานนำเสนอ
เริ่มจากการจัดเตรียมหัวข้อหลักๆให้เหมาะสม
ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางเอาไว้คือ
ต้องทราบว่าในสไลด์แต่ละแผ่นมีวัตถุประสงค์อะไร ควรมีข้อข้อความใดบ้าง
เมื่อครบถ้วนแล้ว จึงค่อยตกแต่งแต่ละสไลด์ให้สวยงาม การตกแต่งอาจใส่รูปภาพ
ใส่กราฟ ตัวการ์ตูน ใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
เมื่อเราสร้างงานนำเสนอเสร็จแล้ว
ก็ให้จัดพิมพ์เอกสารลงกระดาษ เพื่อเตรียมไว้แจกผู้เข้ารับฟังการบรรยาย
แนะนำว่าควรจัดทำเผื่อไว้สัก 30 เปอร์เซ็นต์
เพราะเอกสารที่เหลือดีกว่าไม่มีพอแจกผู้ฟัง

ซักซ้อมก่อนนำเสนอจริง เมื่อได้สร้างงานนำเสนอ
พร้อมกับพิมพ์เอกสารเตรียมไว้แล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ
การซักซ้อมการบรรยาย ผู้อ่านสามารถตรวจสอบท่าทางตัวเองได้ในกระจกบานใหญ่ๆ
สังเกตน้ำเสียงและท่าทาง
เพื่อป้องกันการประหม่าขณะอยู่ท่ามกลางสายตาประชาชนจำนวนมาก
จุดประสงค์ของการซ้อมก่อนการนำเสนอจริงมีดังนี้คือ

นำเสนอจริง ขณะนำเสนอจริง
ผู้บรรยายควรเป็นส่วนเดียวกับผู้ฟัง
กล่าวคือควรทำให้บรรยากาศการบรรยายเป็นกันเอง
เมื่อเป็นกันเองแล้วเรื่องต่างๆ ก็จะง่าย ผู้บรรยายก็ไม่เกร็ง
ผู้ฟังรู้สึกสบาย งานนำเสนอก็จะราบรื่นไปด้วยดี
ขณะนำเสนอ PowerPoint
มีทางเลือกในการเปลี่ยนสไลด์ได้หลายทาง คุณอาจใช้เมาส์คลิก หรือใช้คีย์
นอกจากนี้ยังสามารถวาดเส้นบางส่วนบนสไลด์ในขณะทำการบรรยาย

2. การนำเสนองานที่ดีมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คืออะไรบ้าง อธิบายให้ละเอียด

2.
การนำเสนองานที่ดีมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คืออะไรบ้าง
อธิบายให้ละเอียด ตอบ 2.1ต้องจัดเวลาให้เหมาะสมในการเปิดการซักถาม
อย่าให้มีเวลามากเกินไป จนเกิดคำถามที่ไม่มีสาระหรือคำถามที่
ตั้งใจให้การนำเสนอเกิดการเสียหาย แต่ก็ควรจะเผื่อเวลาให้เพียงพอ
2.2ต้องตอบให้ตรงประเด็น หมายถึงตรงกับเรื่องที่ถามไม่ตอบเลี่ยง
หรือตอบคลุมเครือ ตอบเป็นภาษาวิชาการ ตอบเป็นหลักทฤษฎีพูดเป็นนามธรรม
พูดยอกย้อน ประชด 2.3ประชัน ทำให้เกิดประเด็นคำถามตามมาอีกไม่รู้จบสิ้น
3. ปัจจัยในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์นำเสนองานมีอะไรบ้าง ตอบให้ละเอียด
3.ปัจจัยในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์นำเสนองานมีอะไรบ้าง ตอบให้ละเอียด ตอบ
3.1ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ในปัจจุบันมีการแพร่กระจายของไวรัส
ดังนั้นการมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจึงเป็นเรื่องที่ สำคัญ
ผู้ผลิตไฟร์วอลล์ส่วนใหญ่ได้ให้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสมาด้วย
3.2ซอฟต์แวร์ป้องกันการแสดงข้อความโฆษณา
โฆษณาที่แสดงขึ้นบังหน้าจอและไม่บังหน้าจอ โปรแกรมซอฟต์แวร์ บล็อก
โฆษณาที่ดีจะช่วยลดการแสดงข้อความโฆษณาที่คุณไม่ต้องการได้อย่างมาก

ใบงานที่ 3  ให้นักเรียนอธิบายคำว่า


"อาเซียนกับประเทศไทย"

ใบงานที่
4  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  
(10 คะแนน)

1.ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนที่จะเขียนโปรแกรม
มีอะไรบ้าง
  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.โครงสร้างโปรแกรมมีทั้งหมดกี่รูปแบบ 
ได้แก่อะไรบ้าง

3.ให้บอกความหมายของโครงสร้างตามลำดับมาพอเข้าใจ

ใบงานที่
5  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
(10 คะแนน)

1.ให้นักเรียนบอกความหมายของโครงสร้างแบบมีทางเลือก

2.โครงสร้างแบบมีทางเลือกมีกี่ประเภท 
อะไรบ้างพร้อมอธิบายพอเข้าใจ

ใบงานที่
ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

1.ให้นักเรียนอธิบายความหมายของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

2.ให้นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมาของภาษาซี 
และข้อดีข้อเสียของภาษาซี

 

ตอบ

ใบงานที่
3  ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ของสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นจุดกำเนิดของอาเซียน
ไทยมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ
ที่ทันการณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระหว่างประเทศ อาทิ
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน การประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะเดียวกันอาเซียนก็มีความสำคัญต่อประเทศไทยโดยนอกจากจะสร้างพันธมิตรและความเป็นปึกแผ่น
ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้ว
ยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ
และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และการพัฒนาขั้นพื้นฐานต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอาเซียนได้เปิดโอกาสให้มีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ซึ่งนำผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนรวม

ใบงานที่ 4   1*  1.
ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา                    

                    2. กำหนดแผนในการแก้ปัญหา                         

                    3.
เขียนโปรแกรมตามแผนที่กำหนด                        

                    4. ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม                      

                    5. นำโปรแกรมที่ผ่านการทดสอบไปใช้งาน

2* โครงสร้างมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1)
โครงสร้างแบบลำดับ 2) โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ 3) โครงสร้างแบบมีทางเลือก

3*เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง
ทำงานจากบนลงล่าง หรือ ทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียว
และ จุดสิ้นสุดจุดเดียว และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียว เท่านั้น

ใบงานที่ 5

1* โครงสร้างแบบมีทางเลือกคือ เป็นการสร้างอย่างมีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใด

2* มี4ประเภท ได้แก่  1.เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น
2.เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ
เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริง
ให้ทำคำสั่งหนึ่งและถ้าเป็นท็จให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง                                                                   
      3.คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน
เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงทำคำสั่งหนึ่ง 
                      4.คำสั่งแบบหลายทางเลือก
เมื่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข

ใบงานที่ 6

1* เป็นโครงสร้างที่มีการวนการ
ทำงานซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไข

2*ภาษาซีเกิดขึ้นเมื่อ ปี 1972
เป็นภาษาที่ใช้เขียนระบบปฎิบัติการยูนิกส์
ซึ่งใช้กันอย่าแพร่หลายนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน ข้อดีของภาษาซี คือ
มีลักษณะเป็นโครงสร้างจึงทำให้เขียนโปรแกรมง่าย
ซึ่งจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วกว่าภาษาระดับสูงอื่นๆ
ข้อเสียของภาษาซี คือ ไม่มีตัวจัดการจองหน่วยความจำในตัวเอง

 

ด.ช.นราธิป ขันติพงษ์ ม.3/7 เลขที่ 22  ใบงานที่ 3-6

 

http://www.thaigoodview.com/node/142664?q=node/142664   ณัฐกานต์ เกิดศีรี ชั้น ม. 3 /7     เลขที่14

ด.ช.ภควัช แจ้งไพร ม.3/7 เลขที่ 1  (ใบงานที่ 4 - 6 )

http://www.thaigoodview.com/node/142661 

ด.ช.ภควัช แจ้งไพร เลขที่ 1 ม.3/7 ใบงานที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/142660

ด.ช.ภควัช แจ้งไพร ม.3/7 เลขที่ 1 ใบงานที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/142658 

ด.ช.กฤตเมธ เจริญสุข ม.3/7 เลขที่ 35 ใบงานที่ 4-6

 http://www.thaigoodview.com/node/142648

ด.ช.กฤตเมธ เจริญสุข ม.3/7 เลขที่ 35 ใบงานที่ 4-6 ครับ

 http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

ใบงานที่ 4 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

1.ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนที่จะเขียนโปรแกรม มีอะไรบ้าง อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ 1. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ ช่วยในการทำงานว่าต้องการผลลัพธ์รูปแบบใด มีข้อมูลใดบ้างที่ต้องการแสดงสำหรับช่วยในการตัดสินใจการทำงาน ให้มีคุณภาพ

2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ อาจเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้กำหนดให้หรือมีอยู่แล้ว และนำมาประกอบการแก้ปัญหาได้

3. การวิเคราะห์ตัวแปร เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน

4. การวิเคราะห์วิธีการ เป็นวิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา

2.โครงสร้างโปรแกรมมีทั้งหมดกี่รูปแบบ ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ 3 รูปแบบ คือได้แก่ 1.โครงสร้างตามลำดับ 2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก 3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

3.ให้บอกความหมายของโครงสร้างตามลำดับมาพอเข้าใจ

ตอบ เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง หรือทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด

ใบงานที่ 5 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

1.ให้นักเรียนบอกความหมายของโครงสร้างแบบมีทางเลือก

ตอบ เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่

2.โครงสร้างแบบมีทางเลือกมีกี่ประเภท อะไรบ้างพร้อมอธิบายพอเข้าใจ

ตอบ มี 4ประเภท ได้แก่ 1. เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น

2. เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าจริงให้ทำคำสั่ง หนึ่งและถ้าเท็จให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง

3. คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงให้เช็คเงื่อนไข และถ้าเป็นเท็จก็ต้องเช็ค เงื่อนไข

4. คำสั่งแบบหลายทางเลือก เมื่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขตรงกับส่วนใดให้ทำ ตามคำสั่งนั้นๆ

ใบงานที่ 6 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

1.ให้นักเรียนอธิบายความหมายของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

ตอบ เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข เช่น เพื่อหาค่า factorial ของตัวเลขใดๆ การหาผลคูณของสูตรคูณแสดงได้

2.ให้นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมาของภาษาซี และข้อดีข้อเสียของภาษาซี

ตอบ ความเป็นมามีผู้คิดค้นพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซีขึ้น คือ นายเดนนิส ริตชี ที่ศูนย์วิจับเบล ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1972 และเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการยูนิกส์ ภาษาซีเป็นภาษาใกล้เคียงกับภาษาระดับต่ำจึงทำให้พัฒนาโปรแกรมสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดของโปรแกรมให้เข้าถึงในการทำงานส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้มากที่สุด

ข้อดีของภาษาซี เป็นโครงสร้างจึงทำให้เขียนโปรแกรมง่าย
ซึ่งจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วกว่าภาษาระดับสูงอื่นๆ
และยังสั่งงานอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ได้เกือบทุกส่วนของฮาร์ดแวร์
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์ได้หลายระดับ

ข้อเสียของภาษาซี ไม่มีตัวจัดการจองหน่วยความจำในตัวเอง
การติดต่อระหว่างโปรแกรมของเรากับ os เป็นไปอย่างหละหลวม
หากโปรแกรมลืมบอก os ว่าเลิกจองหน่วยความจำำดังกล่าว
หน่วยความจำก็จะถูกจองไปเรื่อยๆ คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วในช่วงเช้า
แต่จะช้าลงในช่วงบ่าย จนในที่สุดต้องทำการปลูกเครื่องใหม่ ปัญหานี้เรียกว่า"
หน่วยความจำรั่ว "

ด.ช.วชิรวิทย์ อินทรชูฤทธิ์  ม3/7 เลขที่ 32

 ด.ช. ไชยวัตน์ นวลขาว ม 3/7 เลขที่ 36

ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนทุกคนสร้างบล็อกส่งงานดังต่อไปนี้

1. อาเซียนมีกี่ประเทศ  อะไรบ้าง

10 ประเทศ 1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 2.กัมพูชา (Cambodia)

3.อินโดนีเซีย (Indonesia 4.ลาว (Laos) 5.มาเลเซีย (Malaysia)
6.พม่า (Myanmar) 7.ฟิลิปปินส์ (Philippines) 
8.สิงคโปร์ (Singapore) 9.เวียดนาม (Vietnam)

 

 

 

10.ประเทศไทย (Thailand)


2. อาเซียนบวก 3 มีประเทศอะไรบ้าง

จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น

3. การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนมีผลกระทบทางบวกอย่างไร

จะมีตลาดสินค้าและบริการที่ใหญ่ขึ้น
นักธุรกิจไทยจะมีตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น เพราะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 580
ล้านคน เพราะทั้ง 10 ประเทศนี้ต่างก็มีจำนวนมหาศาลพอสมควร
โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรประมาณ 220 ล้านคน บวกกับ ฟิลิปปินส์
ประมาณ 87 ล้านคน เวียดนาม 84 ล้านคน  ไทยอีกประมาณ 63 ล้านคน
เหล่านี้เป็นต้น 
นับว่าจะการเพิ่มโอกาสทางการค้าเนื่องจากมีขนาดตลาดที่ใหญ่โตขึ้น
และจะเอื้อให้การผลิตในลักษณะที่ผลิตมากขึ้นต้นทุนต่ำลงย่อมมีโอกาสมากขึ้น
ด้วย (Economies of Scale) แต่ทั้งนั้นทั้งนี้
แต่ละประเทศก็ต้องออกแรงขยันหาตลาดและมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการหาลูกค้าเช่น
กัน

ใบงานที่ 2  ให้นักเรียนที่ไม่นำเสนองานหน้าชั้นเรียน  ให้ทำงานส่งดังต่อไปนี้ (เฉพาะคนที่ไม่ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน)

1.ให้บอกวัตถุประสงค์ของการนำเสนองานมีอะไรบ้าน  ตอบเป็นข้อ ๆ ให้ละเอียด

1) การกำหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ผู้ฟัง 2)
การวางโครงสร้างเนื้อหาการนำเสนอ และ 3) วิธีการนำเสนอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการวิเคราะห์ผู้ฟัง ซึ่งหมายถึง
การวิเคราะห์ความต้องการ ความสนใจ หรือความกังวลใจของผู้ฟัง
รวมถึงความเข้าใจในสไตล์ ความชอบของผู้ฟัง
เพื่อให้สามารถออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาการนำเสนอที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องและโดนใจผู้ฟัง

2. การนำเสนองานที่ดีมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ  คืออะไรบ้าง  อธิบายให้ละเอียด

   นอกจากการเลือกรูปแบบของการนำเสนอ  ให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว  จะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอ  ที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอด้วย  โดยทั่วไปลักษณะของการนำเสนอที่ดี  ควรมีดังต่อไปนี้

1.       มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  กล่าวคือ  มีความต้องการที่แน่ชัดว่า  เสนอเพื่ออะไร  โดย

ไม่ต้องให้ผู้รับรับการนำเสนอต้องถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไร

2.       มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสม  กล่าวคือ  มีความกระทัดรัดได้ใจความ  เรียง

ลำดับไม่สนใช้ภาษาเข้าใจง่าย  ใช้ตาราง  แผนภูมิ  แผนภาพ  ช่วยให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวก

3.       เนื้อหาสาระดี  กล่าวคือ  มีความน่าเชื่อถือ  เที่ยงตรง  ถูกต้อง  สมบูรณ์ครบถ้วน 

ตรงตามความต้องการ  มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัย  และมีเนื้อหาเพียงพอแก่การพิจารณา

4.       มี ข้อเสนอที่ดี  กล่าวคือ  มีข้อเสนอที่สมเหตูสมผล  มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบ 

ทางเลือกที่เห็นได้ชัด  เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

 

ด.ชวชิรวิทย์ อินทรชูฤทธิ์ 3/7 เลขที่ 32

ด.ช.ไชยวัตน์ นวลขาว  ม 3/7 เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/142641  ด.ช. ฐิติพัฒน์ เจนพัฒนานนท์ ม.3/7 เลขที่ 39 ( ใบงานที่ 4, 5 ,6 ) 

ฟิว ดั้งเดิมม ' Laughing 

http://www.thaigoodview.com/node/142640 ด.ช. ฐิติพัฒน์ เจนพัฒนานนท์ ม.3/7 เลขที่ 39 ( ใบงานที่ 1-2 )

ฟิว น้อย ดั้งเดิม Laughing 

http://www.thaigoodview.com/node/142636 ด.ช.ภูวเดช เจริญกุล ม3/7 เลขที่44 ใบงานที่4 5 6

http://www.thaigoodview.com/node/142635
ใบงานที่3
ด.ช.ณัฏฐชัย หมอทอง ม.3/7 เลขที่41

http://www.thaigoodview.com/node/142633  รัชชานนท์ บุญมา เลขที่38 ม.3/7 ใบงานที่ 4-5-6

http://www.thaigoodview.com/node/140619 รัชชานนท์ บุญมา เลขที่38 ม3/7 ใบงานที่ 1-2

ด.ชภูวเดช เจริญกุล ม.3/7 เลขที้ 44

ใบงานที่ 1

1. อาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศ อะไรบ้าง

ตอบ 10 ประเทศ ได้แก่ 1.ประเทศไทย

2.ประเทศกัมพูชา

3.ประเทศมาเลเซีย

4.ประเทศสิงคโปร์

5.ประเทศเวียดนาม

6.ประเทศอินโดนีเซีย

7.ประเทศฟิลิปปินส์

8.ประเทศบรูไนตารุสซาลาม

9.ประเทศลาว

10.ประเทศพม่า

2. อาเซียนบวก 3 มีประเทศอะไรบ้าง

ตอบ มี 10 ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ASEAN (ได้แก่ 1.ประเทศไทย 2.ประเทศกัมพูชา 3.ประเทศมาเลเซีย 4.ประเทศสิงคโปร์ 5.ประเทศเวียดนาม 6.ประเทศอินโดนีเซีย 7.ประเทศฟิลิปปินส์ 8.ประเทศบรูไนตารุสซาลาม 9.ประเทศลาว 10.ประเทศพม่า) และบวกอีก 3 ประเทศได้แก่

1.จีน

2.ญี่ปุ่น

3.เกาหลีใต้

3. ในการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบทางบวกอย่างไร

ตอบ 3.1 ได้รับความร่วมมือจากประเทศในประชาคมอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริการ

3.2 มีความมั่นคงต่อประเทศ

3.3 มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

3.4 เพื่อให้ประชากรในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดี

3.5 ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือเรื่องการศึกษาจากประเทศในประชาคมอาเซียน

3.6 ได้เกิดการขยายตัวทางเกษตรกรรม การค้าขาย เศรษฐกิจ และการคมนาคม

3.7 ได้สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมสมาคมอาเซียน

____________________________________________________________________________________________

ใบงานที่ 2

1.ให้บอกวัตถุประสงค์ของการนำเสนองานมีอะไรบ้าน ตอบเป็นข้อ ๆ ให้ละเอียด

ตอบ 1.เพื่อให้รับทราบข้อมูลตามที่ถ่ายทอด

2.เพื่อให้ผู้รับเกิดการเรียนรุ้และเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ชัดเจน

3.เพื่อนโน้มน้าวใจของผุ้รับสารให้เกิดการยอมรับ

2. การนำเสนองานที่ดีมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คืออะไรบ้าง อธิบายให้ละเอียด

ตอบ 1. การเลือกผู้นำเสนอที่มีบุคลิกภาพดี

2. การเรียงลำดับขั้นตอนการนำเสนอ

3. ปัจจัยในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์นำเสนองานมีอะไรบ้าง ตอบให้ละเอียด

ตอบ สำรวจและเปรียบเทียบความสามารถของซอฟท์แวร์นำเสนอ สำรวจฮาร์แวร์และระบบของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ทดลองให้ซอฟแวร์โดยพิจารณาจากความยากง่ายของการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลบิการหลังการขายและระยะเวลารับประกัน

ให้นักเรียนอธิบายคำว่า "อาเซียนกับประเทศไทย"

ตอบ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 5 ของสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นจุดกำเนิดของอาเซียน
ไทยมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา
รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ
ที่ทันการณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระหว่างประเทศ อาทิ
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน การประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะเดียวกันอาเซียนก็มีความสำคัญต่อประเทศไทยโดยนอกจากจะสร้างพันธมิตรและ
ความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้ว
ยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ
และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และการพัฒนาขั้นพื้นฐานต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอาเซียนได้เปิดโอกาสให้มีการ
ขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ซึ่งนำผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนรวม

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

 1. ประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้า ด้วยการได้ลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากร
 2. ด้านอุตสาหกรรม ไทยได้รับสิทธิในการผลิตเกลือหิน และโซดาแอช ตัวถังรถยนต์
 3. ด้านการธนาคาร จัดตั้งบรรษัทการเงินของอาเซียน จัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยการประกันภัยแห่งอาเซียน
 4. ด้านการเกษตร การสำรองอาหารเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการปลูกป่า
 5. ด้านการเมือง สมาชิกของอาเซียนช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพ
 6. ด้านวัฒนธรรม มีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก ทำให้แต่ละประเทศมีความเข้าใจดีต่อกัน

ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกทั้งในแง่การก่อตั้งและการพัฒนาให้อาเซียนเป็น
องค์กรที่มีความสำเร็จ เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของภูมิภาคนี้
ในส่วนของการก่อตั้ง ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนในปี พ.ศ. 2510
ในส่วนของการพัฒนา ไทยยังมีบทบาทที่สำคัญ ดังนี้

 • มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพในกัมพูชา
 • การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) ในปี พ.ศ. 2535
 • ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก หรือ
  ARF- ASEAN Regional Forum
  ซึ่งเป็นเวทีที่ใช้พูดคุยปัญหาความมั่นคงในภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2537
 • ความริเริ่มเชียงใหม่และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540

การก่อตั้งในช่วงนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความคุกกรุ่นของสงครามเย็นในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างประเทศมหาอำนาจในโลกเสรีประชาธิปไตยและ
คอมมิวนิสต์
ท่ามกลางความหวาดวิตกของประเทศในโลกเสรีประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาที่
หวั่นเกรงถึงการแพร่ขยายของแนวคิดคอมมิวนิสต์ของรัสเซียและจีนที่จะครอบคลุม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามทฤษฎีโดมิโน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาเซียนได้มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสำคัญในภูมิภาค
นี้ เช่น กรณีเวียดนามรุกรานกัมพูชาเมื่อเดือนธันวาคม 1978 (พ.ศ.2521)
โดยอาเซียนได้ปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐบาลในพนมเปญที่ตั้งคณะรัฐบาลด้วยการ
ยึดครองของกองทัพเวียดนาม
พร้อมกับเรียกร้องให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชาในเดือนกันยายน 1989
(พ.ศ.2532)
หรือการก่อตั้งการประชุมอาเซียนว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก หรือเออาร์เอฟ ภายหลังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาในปี
1993 (พ.ศ.2536)
เพื่อให้เป็นเวทีที่ขยายกว้างขึ้นในการหารือประเด็นเรื่องความมั่นคง

ส่วนในประเด็นเศรษฐกิจ
อาเซียนได้มีการบรรลุข้อตกลงในการก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า)
จากการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ในปีเดียวกัน
และหลังจากนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็ได้กำหนดวิสัยทัศน์อาเซียน 2020
ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2020 (พ.ศ.2563)
พร้อมมุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต
โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ
ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว
และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน อันได้แก่ กัมพูชา ลาว
พม่า และเวียดนาม หรือ CLMV เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา
และช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน
และตลาดเงินทุน การประกันภัยและภาษีอากร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย
การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 4 ปี 2535 (ค.ศ.
1992)
ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน

 • มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA)
  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่
  สำคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก
 • โดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้าและการลดภาษีและอุปสรรคข้อกีดขวางทางการ
  ค้าที่มิใช่ภาษี
  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่อเอื้ออำนวยต่อการค้าเสรี
  ตั้งแต่ปี 2540 (ค.ศ. 1997)
  อาเซียนได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน
  โดยได้มีการแถลง ASEAN Vision 2020
  ซึ่งต่อมาได้กำหนดให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
  Community – AEC) ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020)
  รวมทั้งได้ริเริ่มการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN
  Finance Ministers’ Meeting – AFMM)1/ และความร่วมมือกับประเทศจีน ญี่ปุ่น
  และเกาหลี

จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ครั้งที่ 13 ปี 2550 (ค.ศ. 2007) ณ ประเทศสิงคโปร์
ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบที่จะให้เร่งการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากปี
2563 (ค.ศ. 2020) เป็นปี 2558 (ค.ศ. 2015)
โดยได้ร่วมลงนามในแผนการดำเนินงานไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community Blueprint – AEC Blueprint)

ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร์
ผู้นำอาเซียนยังได้ให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกรอบทางสถาบันและกฎหมายสำหรับอาเซียนในการ
เป็นองค์กรระหว่างประเทศชั้นนำในภูมิภาค
โดยกฎบัตรอาเซียนจะมีผลบังคับใช้หลังประเทศสมาชิกทุกประเทศให้สัตยาบัน

http://www.thaigoodview.com/node/140625 รัชชานนท์ บุญมา เลขที่38 ม.3/7 ใบงานที่5

http://www.thaigoodview.com/node/142630 รัชชานนท์ บุญมา เลขที่38 ม.3/7 ใบงานที2

ด.ช. เศรษฐวัฒน์ ศรือัศวิน ม . 3/7 ก เลขที่ 12
ใบงานที่ 4 - 5 - 6

http://www.thaigoodview.com/node/142633

http://www.thaigoodview.com/node/142632 ตันติกร เสนาะวรานนท์ ม3/7 เลขที่23 ใบงานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/142630 ด.ช.ธนกร พิทักษ์ ม.3/7เลขที่21
ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/142631

ด.ช.ธนากร เถาหมอ

http://www.thaigoodview.com/node/142629

ด.ช.ธนากร เถาหมอ ม.3/7 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/140780

ด.ช. พรพฤฒ พรชัยพฤกษ ม .3/7 เลขที่  28

เด็กชายนันทวัฒน์ สิงห์คำ ม.3/7 เลขที่27Smile

[ใบงานที่4-6] 

 http://www.thaigoodview.com/node/140655

http://www.thaigoodview.com/node/140631

ด.ช.พีรพงศ์ อยู่รอด ชั้น ม.3/7ก เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/140629 ตันติกร เสนาะวรานนท์ ม3/7 เลขที่23 ใบงานที่2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์