ม.บูรพา รับภาคปลาย นิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาด

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรที่เปิดสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานกับองค์กรธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-ผู้จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
-มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
การพิจารณาคัดเลือก
สอบข้อเขียน
เนื้อหารายวิชาที่สอบคัดเลือก : 1.ความรู้พื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ 2.ความรู้พื้นฐานด้านสื่อสารการตลาด
ห้องสอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2
เวลา : วันที่สอบตามปฏิทินรับสมัคร
สอบสัมภาษณ์
ห้องสอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2
เวลา : วันที่สอบตามปฏิทินรับสมัคร
ดูรายละเอียดได้ที่ http://calendar.buu.ac.th
การรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษาระเบียบได้ที่ http://huso.buu.ac.th หรือรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยจัดการเรียนการสอน ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการให้ครบถ้วน
กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครจะต้องนำใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท สมัครที่ หน่วยจัดการเรียนการสอน ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่าย ธนาณัติ ปทฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในเวลาที่กำหนดในปฏิทินการรับสมัคร (หากผู้สมัครต้องการใบเสร็จค่าสมัครสอบคัดเลือกกรณีเร่งด่วน กรุณาส่งซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง เพื่อทางคณะจะได้ส่งใบเสร็จให้ทางไปรษณีย์ หรือรับใบเสร็จค่าสมัครสอบคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์)
3.ผู้สมัครสมัครได้เฉพาะสาขาวิชาเดียวเท่านั้น โดยอาจเลือกสมัครเป็นนิสิตภาคปรกติหรือภาคพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง
4.ผู้สมัครต้องเขียน ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และรหัสสาขาในใบสมัครให้ชัดเจน เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ คณะจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร (พิมพ์จากเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ www.huso.buu.ac.th)
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร 1 รูป)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4.สำเนาหลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย
-ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/โท จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
-ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน และ/หรืออาจารย์ผู้เคยสอน (ใช้แบบฟอร์ม R)
-ปริญญาโท จำนวน 1 คน (ใช้แบบฟอร์ม R : ดาวน์โหลดได้ที่ www.huso.buu.ac.th)
6.สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ TOEFL และ IELTS อายุภายใน 2 ปี จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7.หนังสือรับรองที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หมายเหตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะดำเนินการให้ต่อเมื่อได้รับเอกสารการสมัครและค่าสมัครก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัครในเทอมนั้น ๆ กรณีที่ได้รับหลังจากวันสุดท้ายของการรับสมัครในเทอมนั้น ๆ จะดำเนินการพิจารณาให้ในเทอมถัดไป (กรณีที่สาขานั้น ๆ เปิดรับสมัคร) หรือใบปีการศึกษาต่อไป
ติดต่อภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 0-3810-2350 ต่อ 2
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์