ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพของ beauten

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  สำหรับ

                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 

ชื่อผู้จัดทำ      มาลัย  นิติวิศิษฎ์กุล                                                                                                               

โรงเรียน       
ทุ่งหว้าวรวิทย์  จังหวัดสตูล

ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

                   รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของ

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา  25
54  จำนวน  40  คน  เครื่องมือในการศึกษา  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  แบบทดสอบระหว่างเรียน จำนวน 14  ชุด
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  30  ข้อ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  จำนวน 
15  รายการ  ทำการศึกษาในช่วงวันที่ 
1  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 25
54 
ถึง  วันที่  13 
ธันวาคม  พ.ศ. 25
54  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่า
t  (t – test)

                   ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

                   1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย  85.05 / 83.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80    

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  หลังเรียน    
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01

                3
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ดี    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์