การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเรือง

ชื่อเรื่อง          การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเรือง ผู้จัดทำ           นายธีร์  ทินกุลหน่วยงาน     โรงเรียนบ้านคำเรือง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1ปีที่ประเมิน    พ.ศ.2554 บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเรือง และ  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเรือง  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย  ครู  นักเรียน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  49 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามจำนวน  2  ชุด คือ  ชุดที่  1  ใช้สำหรับประชากรที่เป็น  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองแบ่งออกเป็น  3  ตอน คือตอนที่  1   เป็นแบบ สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบสำรวจรายการ (Checklist)  ตอนที่  2  ความคิดเห็นของ ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อโครงการ  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  ตอนที่  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ชุดที่  2  ใช้สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  และนักเรียน  แบ่งออกเป็น  2  ตอนคือ  ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจรายการ(Checklist)ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการ  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าร้อยละ    คำนวณหาค่าสถิติ ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบว่า 1.             การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ทั้ง 4 ด้าน ด้านบริบท  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง   ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ คือ ด้านบริบท (4.54)  ด้านผลผลิต (4.49) ด้านปัจจัย (4.48) และด้านกระบวนการ (4.45)  1.1      ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(4.55) โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือโครงการนี้ได้รับการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียน(4.76)  โครงการนี้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่สามารถพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนได้ (4.70)  แนวทางปฏิบัติตามโครงการมีความชัดเจนและเหมาะสม  (4.67)   1.2      ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (4.48) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น (4.76)  นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกในด้านความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น(4.64) นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้(4.59)1.3      ด้านปัจจัย ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก(4.48) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามลำดับแรก คือความรู้ ความสามารถของวิทยากรฝึกอบรมตามโครงการ(4.71)  การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน(4.64) และความเหมาะสมของกิจกรรมธนาคารโรงเรียน(4.63) 1.4      ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก(4.45) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ การประสานงานในการจัดอบรมมีความเหมาะสม(4.65)  วิธีดำเนินการในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม(4.60)  และกิริยาท่าทาง ความเป็นกันเองและความจริงใจของวิทยากร(4.54)                 2. การประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก   คือ ความรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ  ในโรงเรียน  มีความซื่อสัตย์สุจริตกับเพื่อนในด้านการศึกษาเล่าเรียน   ความรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน                  3.  การประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกคือความรับผิดชอบกระทำกิจกรรมต่างๆ  ในโรงเรียน    มีความซื่อสัตย์สุจริตกับเพื่อนในด้านการศึกษาเล่าเรียน    ความรับผิดชอบกระทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน   และมีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือมีความซื่อสัตย์สุจริตกับคนในโรงเรียน  และมีความซื่อสัตย์สุจริตกับคนในชุมชน   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์