รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อวัยวะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อเรื่อง                รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อวัยวะภายใน

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน        นายสุรพงษ์  กาพย์กระโทก

ปีที่รายงาน           2554

บทคัดย่อ 

                    รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอวัยวะภายใน       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์               1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องอวัยวะภายใน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพ 80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอวัยวะภายใน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอวัยวะภายใน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการจัดการเรียนการสอน   4)  เพื่อศึกษาความ   พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอวัยวะภายใน   กลุ่มสาระการเรียนรู้                สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  1)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ในปีการศึกษา  2554  จำนวน 26  คนได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง   2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง    เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย           1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอวัยวะภายใน  จำนวน 8  เล่ม         2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ รวม 80 ข้อ  3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   3) แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา  ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการทดสอบค่าที  ( t - test )

 ผลการศึกษาพบว่                 1.   บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอวัยวะภายใน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 94.80 / 96.68  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  คือ  80/80  ทั้ง  8  เรื่อง                     2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2   ก่อนเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องอวัยวะภายใน  พบว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

                    3.  ผลการสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ                พลศึกษา ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด

                    4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์