ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ส่งงานที่นี่

ชั้น ม.1/5  ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/142490ด.ช อัสลัน เกตุใหม่ ม.1/5 เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/141768

ธนบูรณ์  เลขที่17  1/5 ใบงานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/141765
ธนบูรณ์ เลขที่17 1/5 ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/142488

ด.ช.ธนบดี  อนุรักษ์ธรรม ม1/5  เลขที่16  ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/141549
ใบงานที่ 1 ธนบูรณ์ เลขที่ 17 1/5

http://www.thaigoodview.com/node/142487ด.ช.สหัสวรรษ ติยะโคตร ม.1/5 เลขที่40 

http://www.thaigoodview.com/node/142487

http://www.thaigoodview.com/node/141759 ใบงานที่ 3 ด.ช.กฤตพัฒน์ จำปาโพธิ์ ม.1/5 เลขที่ 4

1. ให้บอกจุดเด่นของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล

ตอบ สะดวก แม่นยำ รวดเร็ว

2. ให้บอกส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

ตอบ เมาส์ แป้นพิมพ์ หน้าจอ CPU

3. 1. ให้บอกจุดเด่นของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล

ตอบ สะดวก แม่นยำ รวดเร็ว

2. ให้บอกส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

ตอบ เมาส์ แป้นพิมพ์ หน้าจอ CPU

3. หน่วยประมวลผลกลางแบ่งออกได้เป็นกี่หน่วย อะไรบ้าง พร้อมอธิบาย

ตอบ 3 หน่วย คือ 1. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit : ALU)
หน่วยคำนวณตรรกะ ทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคำนวณอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทำงานเกี่ยวข้องกับ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร นอกจากนี้หน่วยคำนวณและตรรกะของคอมพิวเตอร์ ยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เครื่องคำนวณธรรมดาไม่มี คือ ความสามารถในเชิงตรรกะศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบตามเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้คำตอบออกมาว่าเงื่อนไข นั้นเป็น จริง หรือ เท็จ เช่น เปรียบเทียบมากว่า น้อยกว่า เท่ากัน ไม่เท่ากัน ของจำนวน 2 จำนวน เป็นต้น ซึ่งการเปรียบเทียบนี้มักจะใช้ในการเลือกทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำตามคำสั่งใดของโปรแกรมเป็น คําสั่งต่อไป

2. หน่วยควบคุม (Control Unit)
หน่วยควบคุมทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนการการประมวลผลและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน หน่วยประมวลผลกลาง และรวมไปถึงการประสานงานในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล และหน่วยความจำสำรองด้วย เมื่อผู้ใช้ต้องการประมวลผล ตามชุดคำสั่งใด ผู้ใช้จะต้องส่งข้อมูลและชุดคำสั่งนั้น ๆ เข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เสียก่อน โดยข้อมูล และชุดคำสั่งดังกล่าวจะถูกนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักก่อน จากนั้นหน่วยควบคุมจะดึงคำสั่งจาก ชุดคำสั่งที่มีอยู่ในหน่วยความจำหลักออกมาทีละคำสั่งเพื่อทำการแปล ความหมายว่าคำสั่งดังกล่าวสั่งให้ ฮาร์ดแวร์ส่วนใด ทำงานอะไรกับข้อมูลตัวใด เมื่อทราบความหมายของ คำสั่งนั้นแล้ว หน่วยควบคุมก็จะส่ง สัญญาณคำสั่งไปยังฮาร์ดแวร์ ส่วนที่ทำหน้าที่ ในการประมวลผลดังกล่าว ให้ทำตามคำสั่งนั้น ๆ เช่น ถ้าคำสั่ง ที่เข้ามานั้นเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการคำนวณ หน่วยควบคุมจะส่งสัญญาณ คำสั่งไปยังหน่วยคำนวณและตรรกะ ให้ทำงาน หน่วยคำนวณและตรรกะก็จะไปทำการดึงข้อมูลจาก หน่วยความจำหลักเข้ามาประมวลผล ตามคำสั่งแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงยังอุปกรณ์แสดงผล หน่วยควบคุมจึงจะส่งสัญญาณคำสั่งไปยัง อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ ที่กำหนดให้ดึงข้อมูลจากหน่วยความจำหลัก ออกไปแสดงให้เห็นผลลัพธ์ดังกล่าว อีกต่อหนึ่ง

3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
คอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้เมื่อมีข้อมูล และชุดคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลอยู่ในหน่วยความ จำหลักเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และหลักจากทำการประมวลผลข้อมูลตามชุดคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ จะถูกนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก และก่อนจะถูกนำออกไปแสดงที่อุปกรณ์แสดงผล

4. ให้บอกหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง

ตอบ อ่านและแปลคำสั่ง
ประมวลผลตามคำสั่ง
ติดต่อกับหน่วยความจำ
ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้
ย้ายข้อมูลและคำสั่งระหว่างหน่วยงาน

http://www.thaigoodview.com/node/141758 ใบงานที่ 2 ด.ช.กฤตพัฒน์ จำปาโพธิ์ ม.1/5 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/114007 บารมี 1/5 28

เปิดอ่านไม่ได้  ตอบใหม่นะ  จากครูลมุน

http://www.thaigoodview.com/node/141547
ใบงานที่1 บารมี 28 1/5

http://www.thaigoodview.com/node/141545

ด.ช.อภิสิทธิ์  ทองหล่อ  ม.1/5 เลขที่ 45 ใบงานที่ 3

ด.ช.ชิษณุพงศ์ กลิ่นศรีสุข

http://www.thaigoodview.com/node/141546

ชิษณุพงษ์  ตอบครูไม่ครบ  ให้ตอบใหม่

ครูลมุน

http://www.thaigoodview.com/node/141544

ใบงานที่3 ด.ช.ธนบดี  อนุรักษ์ธรรม ม1/5  เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/141542

ใบงานที่ 1

ด.ช.ชิษณุพงศ์ กลิ่นศรีสุข 

http://www.thaigoodview.com/node/141543

http://www.thaigoodview.com/node/141540

ใบงานที่1

ธนวัฒน์  ทองสุข ม 1/5 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/141536.ใบงานที่1 บารมี ทองทิพย์

http://www.thaigoodview.com/node/141535

ด.ช.อภิสิทธิ์ ทองหล่อ ม.1/5 เลขที่ 45 ใบงานที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/141533

 ด.ช. สิทธิวัฒน์ พุฒตาล ม.1/5ข. เลขที่ 41 ใบงานที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/141534

ด.ช.อภิสิทธิ์ ทองหล่อ ม.1/5 เลขที่ 45 ใบงานที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/141532

ด.ช.สิทธิวัฒน์ พุฒตาล ม.1/5 เลขที่ 41 ใบงานที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/141531
ด.ช.อภิสิทธิ์ ทองหล่อ ม.1/5 เลขที่ 45 ใบงานที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/141530
ด.ช.ธนสรณ์ โพธิ์เย็น ม.1/5 ก เลขที่ 20 ใบงานที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/141529
ใบงานที่2 ด.ช.ธนสรณ์ โพธิ์เย็น ม.1/5 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/141529
ใบงานที่ 2 ด.ช.ธนสรณ์ โพธิ์เย็น ม.1/5ก เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/141757 ใบงานที่ 1 ด.ช.กฤตพัฒน์ จำปาโพธิ์ ม.1/5 เลขที่ 4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 83 คน กำลังออนไลน์