ระบบเลขฐานและรหัสแอสกี้

รูปภาพของ rsm53582

 ใบงานเลขฐาน ชั้น ม.4/12

นางสาวณัฐจิรา อินทกุล เลขที่ 25

3.(38)10 = (?)2