รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หัวข้อ   : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์    เรื่อง  การคูณ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ผู้ศึกษา            : นางสาวรุ่งฤดี  สุขปิติ

สถานที่ศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองหล่ม  อำเภอวัฒนานคร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  

ปีการศึกษา     : 2554 บทคัดย่อ          

 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1.  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80                  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่       กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Simple  random   Sampling)  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนท  2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม   อำเภอวัฒนานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว   เขต 2  จำนวน 10  คน  ใช้เวลาในการทดลอง  20  ชั่วโมง  รูปแบบการศึกษาใช้แบบ  One Group Pretest-Posttest Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกณฑ์ประสิทธิภาพสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ  t-test for dependent                     เครื่องมือที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย     1.  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 6 เล่ม      2.  คู่มือการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  6  เล่ม    3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     จำนวน  30  ข้อ                   4.  แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  10  ข้อ   สรุปผลการศึกษา                        1.  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน 6  เล่ม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.17/86.66  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80                    

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม  อำเภอวัฒนานคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียน    สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม  อำเภอวัฒนานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้      โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48 )

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์