สพฐ.หาลู่ยกลูกจ้างเป็นขรก.[5ก.ย.51]

รูปภาพของ benz_narak9

สพฐ.หาลู่ยกลูกจ้างเป็นขรก.

 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเร่งพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพลูกจ้างประจำ สพฐ.ทั้งในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินลูกจ้างประจำให้มีตำแหน่งสูงขึ้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพสูง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นด้วย เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว จะมีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทั้งภาคทฤษฎี ที่เป็นการเพิ่มสมรรถนะหลัก โดยใช้หลักสูตรการสร้างสมรรถนะแกนกลาง และภาคปฏิบัติงาน ที่เป็นหลักสูตรวิชาสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งลูกจ้างประจำทุกคนต้องผ่านการเข้ารับการอบรมตามสถาบันฝีมือแรงงาน หรือสถาบันอื่นที่ทางราชการรับรองด้วยตนเอง โดยให้หน่วยงานสนับสนุนการอบรม และเมื่อได้ใบรับรองผลงานแล้วจึงจะมาประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ส่วนการยกระดับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพสูง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นนั้น สพฐ.กำลังให้ผู้ทรงคุณวุฒิหาความเป็นไปได้อยู่.

สร้างโดย: 
หทัยรัตน์ เรณุมาน
แหล่งที่มา: 
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=175865&NewsType=1&Template=1

ลูกจ้างประจำกำลังรอความหวังอยู่ ขอไห้หน่วงานที่สนับสนุนดำเนินการไว ๆ นะครับเพราะลูกจ้างเงินค่าตอบแทนน้อยนิด เพดานตันนอ้ย แต่ความรับผิดชอบงานมากมาย ตอ้งทำทุกอย่าที่มอบหมายและที่ไม่ได้มอบหมาย แต่คาครองชีพมันไม่ได้น้อยเหมือนเงินเดือนเลยนะครับ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ (กพฐ.)เร่งให้ก็จะดีครับเมื่อไร่หรือครับจะได้ยกระดับจะติดตามขาวดีไปเรื่อย ๆ ถ้าลูกจ้างประจำมีสิทธิ ก็จะดี ได้เข้าประชุม โดย อุปสมาคมผ่ายวิชาการสมาคมลูกจ้างประจำสว่นราชการทาน (นัฐยศ วงค์อนันต์) ท่านมาบรรยายร่างกฏหมายให้แล้วยังรู้จะทำอย่างไรอีก และขอให้ท่านรัษฏา วิชัยดืษฐ นายกสมาคมลูกกจ้างส่วนราชการศึกษาขั้นพื้นฐานผลักดันเข้าสู่การยกระดับให้ไว ๆนะครับลูกจ้างจะได้มีขวัญกำลังใจ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 226 คน กำลังออนไลน์