รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานแสง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง

บทคัดย่อ 

ชื่อรายงาน            รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                           วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง               

ผู้รายงาน               นางธิดาพร  ผ่อนผัน

สาขาวิชา               วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา            2554 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง และหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4    โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  ตลอดจนศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  จำนวน 17  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  พลังงานแสง      

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  18  แผน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  พลังงานแสง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง   วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง   โดยใช้  E1/E2   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  โดยการทดสอบค่าที  t – test  (Dependent  Sample)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 

ใช้วิธีการของ กูดแมน เปลคเทอร์และชไนเดอร์ โดยใช้  E.I.  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  โดยใช้คะแนนเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

 ผลการศึกษาพบว่า

1.     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง   มีประสิทธิภาพ  84.02/83.29  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ  80/80

2.     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  หลังใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้    เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  สูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                         3.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง   มีค่าเท่ากับ  0.678  หมายความว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ  67.80 

                         4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 

มีคะแนนเฉลี่ยรวม   ( )  เท่ากับ 4.66  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( )  เท่ากับ  1.78   ดังนั้นระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์