ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ส่งงาน

ชั้น ม.1/7  ส่งงาน

ด.ช. เบญจพล บุญเงิน ชั้น ม.1/7ข เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/139061

ด.ช.ศรัณย์ โชติสันเทียะ ม.1/7 เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/139058

ด.ช.สุรยุ ผิวทองงาม ชั้นม.1/7 เลขที่44

ใบงานที่ 1  ให้บอกประวัติความเป็นมาของกลุ่มประเทศอาเซียน

http://www.thaigoodview.com/node/139058

ด.ช.สุรยุ ผิวทองงาม ชั้นม.1/7 เลขที่44

ใบงานที่ 1  ให้บอกประวัติความเป็นมาของกลุ่มประเทศอาเซียน

http://www.thaigoodview.com/node/139057

ด.ช.ชนาธิป สิทธิพรชัยกุล ม.1/7ก. เลขที่ 11

ใบงานที่ 1 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/139038

เด็กชายกิตติมศักดิ์  ประกอบผล  เลขที่3  ม.1/7

http://www.thaigoodview.com/node/139052

ด.ช.แก้วกาย จันทรรวงทอง ม.1/7 เลขที่ 5  

http://www.thaigoodview.com/node/139050

เด็กชายนิติกร ศรีเจริญ ชั้นม.1/7ข เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/139047

เด็กชายณัฐพงศ์  อาจศึก เลขที่14  ม.1/7

http://www.thaigoodview.com/node/139046

ด.ช.สิรวิชญ์ ไกรกลาง ม.1/7 ข เลขที่42

http://www.thaigoodview.com/node/139043

ธีรภัทร พิมลนอก เลขที่27 ม.1/7 ข

http://www.thaigoodview.com/node/139040
ด.ช.กิตติโรจน์ สาริกานนท์ เลขที่4 ชั้นม.1/7ก

http://www.thaigoodview.com/node/139039

ธีรภัทร โตสันติวงศ์ ม1/7ข เลขที่26

http://thaigoodview.com/node/139034
ด.ช.กมนนัทธ์ สิงหเรศร์ ชั้น ม.1/7 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/138544
ด.ช.เบญจพล บุญเงิน

ด.ช. เบญจพล บุญเงิน ชั้น ม.1/7ข เลขที่ 31

การจัดตั้ง

สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527 เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542

ภูมิภาคอา เซียนนั้น ประกอบด้วยประชากรประมาณ 567 ล้านคน มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันล้านดอลลาร์ และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ (สถิติในปี 2550)

วัตถุประสงค์

ปฏิญญา อาเซียน (The ASEAN Declaration) ได้ระบุว่า เป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน คือ 1) เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค และ 2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ หลักนิติธรรมในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

ใน โอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งอาเซียน ในปี 2540 (ค.ศ.1997) ผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรอง “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) โดยเห็นพ้องกันในวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียนที่จะเป็นวงสมานฉันท์ในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงใต้ ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก การใช้ชีวิตในสภาพที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง ผูกมัดกันเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา ที่มีพลวัตและในประชาคมที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกัน

ปี 2546 ผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ภายในปี 2563 ต่อมา ในการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ ผู้นำประเทศอาเซียนตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้ว เสร็จภายในปี 2558

ด.ช. เบญจพล บุญเงิน ชั้น ม.1/7ข เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/138733

ด.ช.คณาธิป สุโพธิ์ 

 ด.ช.ธนบดินทร์   เปียสันเทียะ   ชั้นม.1/7ก   เลขที่19

ใบงานที่ 1    ให้บอกประวัติความเป็นมาของกลุ่มประเทศอาเซียน

http://www.thaigoodview.com/node/138548

 ด.ช. เบญจพล บุญเงิน ชั้น ม.1/7ข เลขที่ 31

                                                                             การจัดตั้ง

สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527 เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542

ภูมิภาคอา เซียนนั้น ประกอบด้วยประชากรประมาณ 567 ล้านคน มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันล้านดอลลาร์ และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ (สถิติในปี 2550)

วัตถุประสงค์

ปฏิญญา อาเซียน (The ASEAN Declaration) ได้ระบุว่า เป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน คือ 1) เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค และ 2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ  หลักนิติธรรมในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

ใน โอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งอาเซียน ในปี 2540 (ค.ศ.1997) ผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรอง “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) โดยเห็นพ้องกันในวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียนที่จะเป็นวงสมานฉันท์ในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงใต้ ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก การใช้ชีวิตในสภาพที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง ผูกมัดกันเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา ที่มีพลวัตและในประชาคมที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกัน

ปี 2546 ผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ภายในปี 2563 ต่อมา ในการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ ผู้นำประเทศอาเซียนตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้ว เสร็จภายในปี 2558

ด.ช. เบญจพล บุญเงิน  ชั้น ม.1/7ข เลขที่ 31

 

 

 

  

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/138568

ด.ช.ศิรพิชญ์ บัวเเสง1/7ขเลขที่39

http://www.thaigoodview.com/node/138566

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138544#comment-form

ด.ช.ณพวัฒน์  จูมงคล ม.1/7 ก.  เลขที่12

ด.ช.ศรัณย์ โชติสันเทียะ

http://www.thaigoodview.com/node/138547

ด.ช.สิปปกร กรพันธ์ ม.1/7 เลขที่

.

http://www.thaigoodview.com/comment/edit/151838

เด็กชาย อานนท์ ประชิดกลาง ชั้น ม.1/7 ข เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/138559

พงศ์พิสิษฐ์ แววสูงเนิน 1/7 ข เลขที่33

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138544#comment-form

ด.ช.ชนาธิป  สิทธิพรชัยกุล ม.1/7ก. เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/138544
ด.ช. คณาธิป สุโพธิ์ ชั้น.ม.1/7(ก) เลขที่ 6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์