ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหนังสือการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภาษาพม่า

บทคัดย่อ    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหนังสือการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภาษาพม่า   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  ณ.พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่พักพิงชั่วคราวถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี จำนวน 40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หนังสือการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภาษาพม่า และแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.91  การเก็บรวบรวมข้อมูล ทำภายหลังการอบรมสิ้นสุดและรับแบบประเมินความพึงพอใจกลับคืนทันที  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย(Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหนังสือการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภาษาพม่าทั้ง 4 ด้านโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก  และผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า  ด้านลักษณะรูปเล่มโดยรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อได้แก่ การจัดหน้าสวยงามเน้นจุดเด่นของเนื้อหา ขนาดของหนังสือพกพาได้สะดวก ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม และรูปเล่มภายนอกสวยงามน่าอ่าน  สำหรับด้านการจัดภาพประกอบโดยรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ ภาพปกมีความสวยงามน่าสนใจ  สำหรับด้านเนื้อหา-สาระโดยรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุดคือ เนื้อหาสามารถเสริมสร้างความรู้ให้กับท่าน  และด้านการใช้ภาษาโดยรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ ชื่อเรื่องมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภาษาพม่าในด้านเนื้อหา-สาระ พบว่าเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ด้านการนำความรู้ในหนังสือไปใช้ประโยชน์สามารถนำไปใช้กับตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน ผู้ป่วย และในชีวิตประจำวัน มีความต้องการหนังสือภาษากะเหรี่ยง หนังสือปกแข็งและกันน้ำได้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์