0210สมเด็จพระชัยราชาธิราช

สมเด็จพระชัยราชาธิราช ( King Chaiyarajadhiraj )

พุทธศักราช ๒๐๗๗ ~ ๒๐๘๙ ( ๑๒ ปี )

สมเด็จพระชัยราชาธิราช พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ พระอนุชาต่างพระราชชนนีในสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร

สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปครองนครพิษณุโลก ในปี พุทธศักราช ๒๐๗๒ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติราชสมบัติในปีพุทธศักราช ๒๐๗๗

สมเด็จพระชัยราชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา “ พระนางจิตราวดี ” ขึ้นที่ “ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ” พระอัครมเหสี

พุทธศักราช ๒๐๗๘ มะแมศก พระนางจิตราวดี เสด็จทิวงคต ด้วยเสียพระโลหิต เมื่อครั้งมีพระประสูติกาลพระราชโอรส

สมเด็จพระชัยราชาธิราช พระราชทานนามสมเด็จพระหน่อพุทธางกูรว่า “ พระแก้วฟ้าราชกุมาร ” หรือ “ พระยอดฟ้าราชกุมาร ”

สมเด็จพระชัยราชาธิราช จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระสนมเอก ( แม่ยั่วเมือง ) มีนามว่า “ ท้าวศรีสุดาจันทร์ ”

ต่อมาท้าวศรีสุดาจันทร์ มีพระประสูติกาลสมเด็จพระหน่อเยาวราช ได้รับพระราชทานนามว่า “ พระศรีศิลป์ ”

ในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดสงครามไทยกับพม่า มีบันทึกในพงศาวดารว่า

“ ... พุทธศักราช ๒๐๘๑ จอศก เดือน ๑๑ สมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้า เสด็จยกทัพหลวงไปเอาเมืองเชียรไกรเชียงกราน ด้วยพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ทรงทำศึกติดพันกับรามัญประเทศ หาได้ทราบว่าเชียงกราน อยู่ใต้ขอบขัณฑสีมาอโยธยา จึงเข้ายึดเมือง เป็นเหตุให้พระชัยราชาธิราชเจ้า เสด็จนำทัพชัยมาชิงเมืองคืน ... ”

โดยเมืองเชียงกราน เป็นหัวเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยา และในการยกทัพครั้งนี้ พระองค์นำทหารอาสาชาวโปรตุเกส ที่มีความชำนาญในการใช้ปืนไฟ และได้เริ่มใช้ปืนไฟ ในการรบเป็นครั้งแรก ทำให้กองทัพไทยสามารถยึดเมืองเชียงกรานกลับคืนมาได้

เมื่อพระองค์ยกทัพกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้ทรงปูนบำเหน็จความชอบแก่กองอาสาชาวโปรตุเกส โดยพระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือน ที่บริเวณตำบลบ้านดิน เหนือคลองตะเคียน เรียกว่า “ บ้านโปรตุเกส ” และทรงอนุญาตให้สร้างวัดคริสตศาสนานิกายโรมันคาธอลิก ทำให้มีบาดหลวงเขามาเผยแพร่คริสตศาสนา ในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พระองค์ได้โปรดเกล้าให้ขุดคลองลัดบางกอก เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากน้ำไปถึง กรุงศรีอยุธยามีความคดเคี้ยวหลายแห่ง ทำให้เสียเวลาในการเดินทางเรือ พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า แผ่นดินระหว่างคลองบางกอกใหญ่ และคลองบางกอกน้อยแคบ สามารถขุดคลองลัดได้ ผลจากการขุดคลองลัดบางกอกทำให้สายน้ำเปลี่ยนทางเดินจนคลองลัดบางกอกกลายเป็นลำน้ำเจ้าพระยา โดยคลองลัดที่ขุด คือ บริเวณท่าราชวรดิษฐ์ในปัจจุบันนั้นเอง

ต่อมาพระเมืองเกศเกล้า พระเจ้าเชียงใหม่ ถูกลอบปลงพระชนม์ บรรดาท้าวพระยาเมืองลำปาง เมืองเชียงราย และเมืองพานได้ ยกกำลังเข้ายึดเมืองเชียงใหม่ได้ แล้วพร้อมใจกันแต่งตั้งพระนางมหาเทวีจิรประภา พระธิดาในพระเมืองเกศเกล้า ขึ้นครองนครเชียงใหม่

สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงยกกองทัพไปนครเชียงใหม่ หมายจะช่วยกู้นครเชียงใหม่ ฝ่ายพระนางมหาเทวีจิรประภาได้ออกมาถวายการต้อนรับ เพื่อขอเป็นไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา ด้วยทรงเกรงอานุภาพของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ซึ่งได้ขยายอาณาเขตมาจรดเขตของเชียงใหม่ จึงได้ยอมอ่อนน้อมต่อฝ่ายพม่า

สมเด็จพระไชยราชาธิราช ทรงพิจารณาเห็นว่า ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปเช่นนี้ ในอนาคตพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ จะเข้ามารุกรานกรุงศรีอยุธยา พระองค์จึงได้ยกทัพเข้าตีนครเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๐๘๘ เป็นผลให้นครลำปาง นครลำพูน ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา หาได้ยึดนครเชียงใหม่สำเร็จไม่ สมเด็จพระชัยราชาธิราชจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาพิษณุโลกเป็นทัพยกไปนครเชียงใหม่ พระนางมหาเทวีจิรประภา จึงทรงยอมเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา เป็นอันเสร็จศึกนครเชียงใหม่

ครั้นเสด็จนิวัติกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงประชวร ด้วยต้องยาพิษ ที่พระสนมเอก คือ ท้าวศรีสุดาจันทร์ ผู้สำเร็จราชการ กับขุนชินราช

จึงมีพระราชดำรัสกับขุนนางที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันประชวร ความว่า “ พวกเจ้าทุกคนจงไปหาออกญานาหมื่น ทั้งสิ้นทั้งปวง มาประชุมพร้อมกันที่สรรเพชญปราสาท ในวันรุ่งพรุ่งนี้ ”

เช้าวันศุกร์ ขึ้น ๕ เดือน ๖ มีพระบรมราชโองการความว่า

“ ... ศุภมัสดุ จุลศักราช ๙๐๘ อัฏฐศก มะเมียนักษัตร เดือน ๖ ขึ้น ๕ ค่ำ วันศุกร์ ศุภมหรดีฤกษ์ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ทรงมีพระบรมราชโองการนามพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ดำรัสโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหน่อพระพุทธเจ้า สมเด็จพระยอดฟ้า เป็นพ่ออยู่หัว แลสถาปนาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ขึ้นที่อัครมเหสี สำเร็จราชการต่างพระเนตรพระกรรณฉ์ ตราบถึงเพลาสมเด็จพระยอดฟ้า ทรงเจริญพระชันษา ควรแก่การเสวยราชสมบัติ ว่าราชการได้โดยพระองค์เอง แลดำรัสให้สถาปนาพระมหาอุปราช พระเฑียรราชา ขึ้นเป็นผู้ถวายการอภิบาล สมเด็จพระยอดฟ้า จนควรแก่การเสวยราชสมบัติ บันแต่นี้ไปเมื่อหน้า ... ”

สมเด็จพระไชยราชาธิราช ทรงครองราชสมบัติรวม ๑๒ ปี เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช ๒๐๘๙

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 184 คน กำลังออนไลน์