เผยแพร่ผลงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อผลงาน       :  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาช่างย้อมผ้าบาติก

                            ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนแม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี                     

                           โดยใช้ชุดการเรียนรุ่งทิพย์

ผู้รายงาน     :  นางรุ่งทิพย์  สังข์วิชัย

ครูชำนาญการ
โรงเรียนแม่ลานวิทยา
จังหวัดปัตตานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15

ปีที่ศึกษา        :   .. 2551

 

บทคัดย่อ

 

                        รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาช่างย้อมผ้าบาติก รหัสวิชา ง
33261ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ลานวิทยา
จังหวัดปัตตานี โดยใช้ชุดการเรียนรุ่งทิพย์
มีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรุ่งทิพย์  วิชาช่างย้อมผ้าบาติก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนแม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี ตามเกณฑ์
80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาช่างย้อมผ้าบาติก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน              แม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี ที่เรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรุ่งทิพย์
วิชาช่างย้อมผ้าบาติก
รหัสวิชา ง
33261 ประชากรประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ลานวิทยา
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2551 จำนวน 15
คน เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการเป็นเครื่องมือที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรุ่งทิพย์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาช่างย้อมผ้าบาติก รหัสวิชา ง
33261 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนแม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี จำนวน 6 หน่วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาช่างย้อมผ้าบาติก
รหัสวิชา ง
33261 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เป็นข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรุ่งทิพย์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาช่างย้อมผ้าบาติก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนแม่ลานวิทยา
จังหวัดปัตตานี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (
Rating Scale) ชนิด
5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ย (
 ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(
S.D.) ค่าร้อยละ และ                 t-test Dependent

                        สรุปผลการศึกษา
พบว่า

                        1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรุ่งทิพย์ วิชาช่างย้อมผ้าบาติก  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.3/86.7
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

                      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาช่างย้อมผ้าบาติก ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01    

(2)

 

                        3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ลานวิทยา
ที่เรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรุ่งทิพย์  วิชาช่างย้อมผ้าบาติก
รหัสวิชา ง
33261 พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ชื่อเรื่อง
การใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ
ชื่อผู้ทำ
นางสาวอุไรวรรณ ละศรีจันทร์
ชื่อตำแหน่ง
ครู คศ.2
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
จังหวัด
เพชรบุรี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
2555
บทคัดย่อ
การดำเนินการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก ( รัตนกะลัสอนุสรณ์ ) วัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก ( รัตนกะลัสอนุสรณ์ ) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ชุด ฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) จำนวน 37 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samples) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ จำนวน 9 แผน (จำนวน 18 ชั่วโมง) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.68 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.30 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากแบบประเมินชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าเฉลี่ย วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ที่กำหนด E1/E2 = 80/80 และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง ดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการหาค่าเฉลี่ย สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น KR – 21 และการทดสอบค่าที (t –test for Dependent Samples)

Laughing เยี่ยมจริง ๆ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 120 คน กำลังออนไลน์