ผลการใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)
หาประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียนที่สร้างขึ้น
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการเขียน
โดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ก่อนเรียนและหลังเรียน               
3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้                แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา                 ปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5
/4 โรงเรียนเทศบาล                 วัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่
2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช
2551 ซึ่งใช้เวลาการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 19 คาบ ๆ ละ 60 นาที ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบในการเก็บข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเก็บข้อมูลหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
จากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า
ร้อยละและสถิติค่า
t-test

                ผลการวิจัยปรากฏว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 โดยมีค่าเท่ากับ 88.16/86.67 

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01   

3.
ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 มีค่าเท่ากับ 0.7587

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับมากขึ้นไป

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 216 คน กำลังออนไลน์