ผลการใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)
หาประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียนที่สร้างขึ้น
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการเขียน
โดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ก่อนเรียนและหลังเรียน               
3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้                แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา                 ปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5
/4 โรงเรียนเทศบาล                 วัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่
2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช
2551 ซึ่งใช้เวลาการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 19 คาบ ๆ ละ 60 นาที ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบในการเก็บข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเก็บข้อมูลหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
จากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า
ร้อยละและสถิติค่า
t-test

                ผลการวิจัยปรากฏว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 โดยมีค่าเท่ากับ 88.16/86.67 

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01   

3.
ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 มีค่าเท่ากับ 0.7587

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับมากขึ้นไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 309 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29692
  • raulthiele