การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ธรรมะเด็กดี กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา นางศริยา นาวัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนวัดพรหมเกษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
บทคัดย่อ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มุ่งหวังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการเรียนตามความ มุ่งหมายของหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายงานการศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ธรรมะเด็กดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระหว่างก่อนและหลังการเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ธรรมะเด็กดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ธรรมะเด็กดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดพรหมเกษร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน 20 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1)หนังสือส่งเสริมการอ่าน ธรรมะเด็กดี จำนวน 7 เล่ม 2) คู่มือการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ธรรมะเด็กดี 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ธรรมะเด็กดี
สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และค่าทดสอบที (t-test Dependent) ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ธรรมะเด็กดี ทั้ง 7 เล่ม มีค่าเท่ากับ83.71/83.25
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ธรรมะเด็กดี พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 13.55 และหลังเรียนเท่ากับ 16.55 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ธรรมะเด็กดีในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.61,S.D = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เนื้อเรื่องน่าสนใจ และนักเรียนชอบนำหนังสือมาอ่านนอกเวลาเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x มีค่าเท่ากับ 4.83
S.D มีค่าเท่ากับ 0.36)
sittisart@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์