การรายงานผลการศึกษาและการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา งานฝึกฝีมือ รหัส 2100-1004 สำหรับนักเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพ

ชื่อเรื่อง การรายงานผลการศึกษาและการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานฝึกฝีมือ รหัส 2100-1004 สำหรับนักเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ฉบับปรับปรุง 2546)
ผู้รายงาน นายประสิทธิ์ สุพรรณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีที่วิจัย 2554
บทคัดย่อ
ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา งานฝึกฝีมือ รหัส 2100-1004 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา จำนวน 12 หน่วยการเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและเพื่อศึกษาความพึ่งพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา งานฝึกฝีมือรหัส2100-1004 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เลือกวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling ) จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนวิชางานฝึกฝีมือ,แบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชางานฝึกฝีมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( (X ) ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test
ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชางานฝึกฝีมือ รหัส 2100 - 1004 มีประสิทธิภาพ 81.74 / 80.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานฝึกฝีมือ รหัส 2100 - 1004 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชางานฝึกฝีมือ รหัส 2100 - 1004 อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์