การพัฒนาการสอนบนเว็บ เรื่อง การเขียนภาษาซีเบื้องต้น วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการสอนบนเว็บ เรื่อง การเขียนภาษาซีเบื้องต้น วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผู้ทำการศึกษา นายทักษิณพัฒน์  ศรีขวาชัย ปีที่ทำการศึกษา 2555 บทคัดย่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ยังขาดสื่อที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องนำเอาสื่อที่มีประสิทธิภาพและการนำเสนอที่น่าสนใจด้วยสื่อการสอนบนเว็บเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนที่เน้นการสอนทุกที่ทุกเวลา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการสอนบนเว็บด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลการสอนบนเว็บด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอนบนเว็บด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนตามปกติ เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนตามปกติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนบนเว็บด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 จำนวน 30 คน เรียนด้วยการสอนบนเว็บ และกลุ่มที่ 2 จำนวน 30 คน เรียนด้วยการสอนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ สื่อการสอนบนเว็บ เรื่อง การเขียนภาษาซีเบื้องต้น ด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานแผนการจัดการเรียนรู้บนเว็บ 8 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 8 แผน สอนแผนละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.56 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนจากการสอนบนเว็บ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating - Scale) 5 ระดับ จำนวน 14 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.269 ถึง 0.883 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้                t-test ผลการวิจัยปรากฏดังนี้1. บทเรียนการสอนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 85.23/87.42 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.78 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 782. นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนบนเว็บด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .053. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนบนเว็บด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก4. นักเรียนที่เรียนจากการสอนบนเว็บด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้ตามปกติมีความคงทนในการเรียนรู้โดยสรุป การสอนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมจึงควรสนับสนุนให้ครูนำการสอนบนเว็บนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของผู้เรียนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้การนำเทคนิคการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถนำประเด็นปัญหาที่ได้รับเพื่อค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาและค้นหาคำตอบร่วมกับสื่อที่ทันสมัยสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์