รายงานการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น (5E) เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้น ม.5 โดยใช้แบบฝึก

ชื่อเรื่อง          รายงานการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
5 ขั้น  เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
 

                        รายวิชาเคมีเพิ่มเติม
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โดยใช้แบบฝึก

ผู้ศึกษา          นางสาวภัชชฎา  โอษคลัง 
ตำแหน่ง
ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา 

                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31

ปีที่พิมพ์        พ.ศ.
2555

 

    การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 หาดัชนีประสิทธิผล 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง
ไฟฟ้าเคมี

รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ 

จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผน
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
5 ขั้น จำนวน 11 แผน ใช้จัดกิจกรรม 22 ชั่วโมง  แบบฝึก 11 ชุด 
แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 40 ข้อ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ 15 ข้อ สถิติสำหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และ

ทดสอบค่า t 
(แบบกลุ่มไม่อิสระ) 
ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

         1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
5 ขั้น  เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 

มีค่าเท่ากับ 84.18/83.42  สูงกว่าเกณฑ์ 
80/80

         2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
5 ขั้น  เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

มีค่าเท่ากับ 0.7275 แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
72.75 

สูงกว่าเกณฑ์ 50
หรืออยู่ในระดับดี

         3.
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
5
ขั้น
ขั้น
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

         4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้
5 ขั้น โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์