การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5E เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ป.4 โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน

ชื่อเรื่อง           รายงานการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถม
                   ศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน

ผู้ศึกษา          นายพันธ์ศักดิ์  ไชยเวช 
  ตำแหน่ง    ครู  
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

สถานศึกษา    โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)
กองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์         พ.ศ. 2555

  
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
5 ขั้น (2)
หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น  (3)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ (
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน 
ลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)
กองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา
2554 จำนวน 21 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผน
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
5 ขั้น จำนวน 9 แผน 
ใช้จัดกิจกรรม 18 ชั่วโมง 
หนังสือประกอบการเรียน 9 เล่ม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 40 ข้อ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ 20 ข้อ สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย  ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบค่า t (แบบกลุ่มไม่อิสระ)  ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
     
1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5
ขั้น  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช 
มีค่าเท่ากับ 84.42/83.69  สูงกว่าเกณฑ์  80/80
      2. ดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
5 ขั้น  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช 
มีค่าเท่ากับ 0. 7227  แสดงว่า 
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 72.27 สูงกว่าเกณฑ์ 50
หรืออยู่ในระดับดี

      3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
5 ขั้น  เรื่อง
การดำรงชีวิตของพืช 
มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักร
5 ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์