การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง

          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดชั้น ป.1

ผู้ศึกษาค้นคว้า

         นางประภาพรรณ ภาวะโน

ปีที่ศึกษา

          2554

บทคัดย่อ

           รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดชั้น ป.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ การอ่าน และการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93 (บ้านลาดตะเคียน) อำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 26 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93 (บ้านลาดตะเคียน) จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ ที่ประสมด้วยสระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด จำนวน 18 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์แบบเติมคำตอบ จำนวน 20 ข้อและแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ รวมทั้งฉบับ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากรายข้อระหว่าง 0.30 ถึง 0.75 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.40 ถึง 0.70 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดย ใช้ค่า t-test (Dependent Sample) ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.18/87.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93 (บ้านลาดตะเคียน) มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระที่ไม่มีตัวสะกด และมีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์