การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6

ผู้รายงาน          นางสุนันทา  บุญคง 

ปีการศึกษา       2554

 บทคัดย่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เป็นวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อประสมและหลักการของกระบวนการ                                สื่อสัมพันธ์เข้าช่วยในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การศึกษาค้นคว้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ                        1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้                                เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ เท่ากับ 80/80  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E ) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E ) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน  31  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 1 ฉบับ  30  ข้อ  ค่าความยาก ตั้งแต่  0.31  ถึง  0.87  ค่าอำนาจจำแนก 0.43  ถึง 0.89  และมีค่าความเชื่อมั่น 0.8764  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน   ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที  ( t - test  Dependent Sample )                ผลการวิจัยพบว่า                1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มี 7 องค์ประกอบ คือ                         1) คำชี้แจง 2) คำแนะนำสำหรับครู 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) คำแนะนำสำหรับนักเรียน                                 5) สื่อการเรียนรู้ 6) การประเมินผล 7) ภาคผนวก มีกระบวนการเรียนรู้แบบสบเสาะหาความรู้                           5  ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นสำรวจและค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป                        4) ขั้นขยายความรู้ 5) ขั้นประเมิน ผลการพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีประสิทธิภาพ 82.80/86.67
               
 2.
ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)                   เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีค่าเท่ากับ  0.7124   ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  71.24 
                3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( = 25.87)  สูงกว่าก่อนเรียน  (  = 15.65)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์