การประเมินโครงการรักษ์ศิลปดนตรีไทยของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

การประเมินโครงการรักษ์ศิลปดนตรีไทยของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามจังหวัดร้อยเอ็ด-----------------------------นางจารุณี  เพียรคำ*บทคัดย่อ                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมในด้านบริบทของโครงการรักษ์ศิลปดนตรีไทยของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ประเมินความเหมาะสมในด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการรักษ์ศิลปดนตรีไทยของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด 3)ประเมินความเหมาะสมในด้านกระบวนการของโครงการรักษ์ศิลปดนตรีไทยของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด  และ 4) ประเมินความเหมาะสมในด้านผลผลิตของโครงการรักษ์ศิลปดนตรีไทย ของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จำนวน  304  คน ได้แก่ ครู จำนวน 16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                     ผลการวิจัย พบว่า                   1. การประเมินความเหมาะสมในด้านบริบทของโครงการรักษ์ศิลปดนตรีไทย ของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมากที่สุด   (  = 4.58 , S.D. = 1.07)                   2. การประเมินความเหมาะสมในด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการรักษ์ศิลปดนตรีไทย ของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55 , S.D. = 1.06)                   3. การประเมินความเหมาะสมในด้านกระบวนการของโครงการรักษ์ศิลปดนตรีไทย ของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกกลุ่มมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54 , S.D. = 1.04)                   4. การประเมินความเหมาะสมในด้านผลผลิตของโครงการรักษ์ศิลปดนตรีไทย ของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด  ทุกกลุ่มมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด     (  = 4.59 , S.D. = 1.07) Abstract                 This research was determined to evaluate the appropriateness and feasibilities of the one project named “Thai Music and Arts Preservation” in Watboorapa Municipal School, Roi-Et Province. To serve this objective, the project appropriateness was evaluated in its context, inputs, process and outputs respectively. Fourteen teachers and one hundred and sixty five students were purposely selected into this study and were interviewed with interviewing questionnaire. The collected data was analyzed and presented in percentage, mean and standard deviation.                         After the project was terminated, the results of this evaluation were shown to that the context and the initial inputs were evaluated in their appropriateness by the teacher group at the highest level ( context =4.58, S.D. context =1.07; inputs =4.55, S.D. inputs =1.06 respectively). Moreover both of the two sample groups also gave their evaluation to the process and the outputs of project at the highest level as shown to these values:  process =4.54, S.D. process =1.04;  product =4.59, S.D. product =1.07 respectively.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์