มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเรียนเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท-เอก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ จำนวนรับ 5 คน
 
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาพิษวิทยา จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 10 คน
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จำนวนรับ 10 คน
สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ จำนวนรับ 10 คน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรปริญญาเอก
-เป็นผู้สำเร็จเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณพิต สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในสาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาเภสัชศาสตร์ที่ ก.พ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า 
-เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548 หมวดที่ 5 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ 
-ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
 
หลักสูตรปริญญาโท
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
-เป็นผู้มีประวัติการศึกษาดี ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี
1.สาขาวิชาพิษวิทยาไม่ต่ำกว่า 2.50 
2.สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนนต่ำกว่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3.สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก แบบ ก (1) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก แบบ ก (2) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า ถ้ามีคะแนนเฉลี่ย 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4.สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาเภสัชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
5.สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า2.50 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
-เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีแพทย์ปริญญารับรอง
-เป็นผู้มีความประพฤติดี 
-เป็นผู้สำเร็จเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในสาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาเภสัชศาสตร์ที่ ก.พ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า 
-เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548 หมวดที่ 5 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ 
-ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
 
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านเภสัช กรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ซึ่งนักศึกษาจะเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
 
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-สมัครทางไปรษณีย์และเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555
-ยื่นใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555
-ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก วันที่ 28 สิงหาคม 2555
-สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ บางสาขาวิชา วันที่ 1-2 กันยายน 2555
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กันยายน 2555
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22-23 กันยายน 2555
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบศึกษา วันที่ 25 กันยายน 2555
-รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ วันที่ 8-10 ตุลาคม 2555
-ปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 22 ตุลาคม 2555
การซื้อใบสมัครและการสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ http://gs.kku.ac.th
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์