จุฬาฯ เปิดรับตรงคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556
 
โครงการที่รับสมัคร
1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2.โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
4.โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการ
1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
-เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม โดย
ก.มีหลักฐานทะเบียนบ้านแสดงว่าผู้สมัครหรือบิดาหรือมารดาอยู่หรือเคยอยู่ใน 8 จังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
ข.เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ใน 8 จังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
-มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอด 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอดชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75
-ต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
-ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด
2.โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในพื้นที่รับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม และ
-มีหลักฐานทะเบียนบ้านของผู้สมัครอยู่ใน 8 จังหวัดข้างต้น (ยกเว้นอำเภอเมืองและอำเภอพระนครศรีอยุธยา) ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร หรือบิดาหรือมารดาต้องมีหลักฐานทะเบียนบ้านอยู่ใน 8 จังหวัดข้างต้น (ยกเว้นอำเภอเมืองและอำเภอพระนครศรีอยุธยา) ไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
-มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอด 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอดชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.5
-ต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
-ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 12 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด
3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
-เป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด
4.โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
-ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ (ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555)
-ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด
 
กำหนดการสมัครและการสอบ
  รับสมัคร 15-31 สิงหาคม 2555 ทางอินเทอร์เน็ต
  ชำระเงินค่าสมัคร 15 สิงหาคม-3 กันยายน 2555 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)
  ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องวันประทับตรา จะพิจารณาจากหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น) ส่งที่ "โครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556" ฝ่ายวิชาการ (ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555  
  สอบ GAT,  PAT 1, PAT 2 ครั้งที่ 1/2556 (ตามประกาศของ สทศ.)
  สอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์กับ กสพท. (ใช้คะแนนวิชาจริยธรรมเท่านั้น) (ตามประกาศของ กสพท.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ขึ้นอยู่กับการประกาศคะแนน GAT/PAT ของ สทศ. 
และผลการทดสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.
  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 1-2 สัปดาห์หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในเดือนมกราคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://acad.md.chula.ac.th หรือ http://www.admission.chula.ac.th ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ภายในวันเวลาที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
  การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาภายในเดือนมกราคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ให้ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
1.ใบสมัครฉบับย่อ (ที่สมัครบนอินเทอร์เน็ต) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
2.ใบสมัครฉบับเต็ม กรอกรายละเอียด ติดรูปถ่ายเดี่ยว ขนาด 3x4 ซม. หน้าตรง ต้องถ่ายหน้าเต็ม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ในช่องที่กำหนด พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ. 1:4) หรือใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือระดับชั้นปีที่ 1 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 
 4.สำเนาประกาศนียบัตรและ/หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ปพ.1:3) เฉพาะกรณีสมัครโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยใช้สิทธิ์สถานศึกษา ข้อ 2.2.1.1 (ข) 
5.สำเนาเกียรติบัตรแสดงว่าได้ผ่านการแข่งขันระดับชาติ วิชาชีววิทยา ของ สอวน.ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท.ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ เฉพาะกรณีสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) ข้อ 2.2.3.1 
 6.สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิลำเนาตามประกาศฯ ทั้งของผู้สมัครและบิดา/มารดา หรือเอกสารอื่นที่จะใช้สิทธิ์ กรณีสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หรือโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 
7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร โดยถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน 
8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารสมัครไม่ตรงกัน
 
จำนวนรับ
1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 60 คน
2.โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 คน ดังนี้ จังหวัดชลบุรี 5 คน ระยอง 5 คน จันทบุรี 2 คน ตราด 2 คน นครปฐม 2 คน สมุทรปราการ 2 คน พระนครศรีอยุธยา 1 คน และนครนายก 1 คน
3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) จำนวน 3 คน
4.โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 30 คน
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acad.md.chula.ac.th/admission2556.pdf
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
    
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์