วิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษา 5 หลักสูตร

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร
 
จำนวนบุคคลที่จะรับเข้าศึกษา
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 20 คน
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 20 คน
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 20 คน
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 20 คน
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น จำนวน 40 คน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลที่สมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป คือ
-นักศึกษาไทย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของประเทศไทย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ
-นักศึกษาต่างชาติ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ
-ผู้สมัครสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น จะต้องจบการศึกษาสายวิทย์-คณิต เท่านั้น
 
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา
  ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนด จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องสอบข้อเขียน
 
คะแนนการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนด คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) 173 (Computer-based) 61 (Internet-based) หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน
 
กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วแต่กรณีไป
 
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสารสนเทศ ชั้น 9 หรือดาวน์โหลดใบสมัครของวิทยาลัยนานาชาติได้ที่เว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ รวมทั้งชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ได้ที่ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสารสนเทศ ชั้น 9 ในวันและเวลาราชการ
 
  กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้แนบเอกสารการโอนเงินเพื่อเป็นค่าสมัคร จำนวน 550 บาท สั่งจ่ายในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 อาคารสารสนเทศ ชั้น 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินรายได้ วิทยาลัยนานาชาติ เลขที่บัญชี 549-2-02992-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์มใบสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอินเทอร์เนต พร้อมส่งแฟกซ์ หรือส่งไปรษณีย์ใบเสร็จการโอนเงินมาที่หมายเลข 0-4320-2173 หรือ 0-4320-2424
 
  ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ถ้าผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม วิทยาลัยนานาชาติจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
เอกสารประกอบการสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร จำนวน 3 รูป (ต้องไม่เป็นรูปสติกเกอร์หรือรูปสแกน) พร้อมเขียนชื่อ-สกุล และชื่อโรงเรียน ด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนที่ด้านหลังรูปทุกใบ
-สำเนาบัตรประชาชนหรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาติให้อยู่ในประเทศไทย (พาสสปอร์ต) พร้อมต้นฉบับ
-ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
-สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)
-สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมต้นฉบับ (สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย)
-ใบรับรองผลการเรียน (รบ.1) หรือ Transcript ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบเทียบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ผลคะแนนสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผลคะแนนสอบ O-NET (ถ้ามี)
-ผลคะแนนสอนวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT (ถ้ามี)
 
กำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผล
  สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2555
สมัครทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราเป็นวันสมัครสอบ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 กันยายน 2555
สอบข้อเขียน 26 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 กันยายน 2555
สอบสัมภาษณ์ 1 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 3 ตุลาคม 2555
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยนานาชาติ 15 ตุลาคม 2555
เปิดภาคเรียน 22 ตุลาคม 2555
  หมายเหตุ ประกาศรายชื่อและผลการสอบในเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th และติดประกาศ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 อาคารสารสนเทศ ชั้น 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2173, 0-4320-2424
 
 
  ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์