มก. รับสมัครนิสิตปริญญาโท วิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี 
 
จำนวนที่จะรับ ภาคปลาย 60 คน แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 20 คน และแผน ข จำนวน 40 คน เปิดภาคการศึกษา พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
 
คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับรองจากสำนักงาน ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัย หรือ สกอ. และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.สามารถอุทิศเวลาให้กับการเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย 80% ของชั่วโมงการสอน
 
กำหนดการเปิดรับสมัคร
ภาคปลาย รับสมัครและจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2555
สมัครด้วยตนเองที่ ห้องโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2561-3480 ต่อ 103 เว็บไซต์ http://compsy.soc.ku.ac.th วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-16.30 น.
 
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1.บัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.ใบกรอกข้อมูล (เอกสารหมายเลข 1)
3.ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 2) พร้อมติดรูปถ่ายมุมขวาด้านบน จำนวน 1 รูป
4.หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของโครงการฯ (เอกสารหมายเลข 3) จำนวน 3 ฉบับ จากผู้รับรอง 3 คน โดยผู้รับรองเป็นผู้ผนึกซอง และผู้สมัครนำส่งพร้อมใบสมัคร
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (สำหรับผู้สมัครที่มีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบคะแนน) จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
7.สำเนาใบปริญญาบัตร ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา (ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาพร้อมวันที่อนุมัติปริญญา หรือเรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ ให้ขอเป็นหนังสือรับรอง)
8.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
9.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
10.ใบรับรองแพทย์ (ห้ามถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ฉบับ
รายละเอียดการสอบ
สอบข้อเขียน 
6 ตุลาคม 2555 09.00-14.00 น. คณะสังคมศาสตร์
-จิตวิทยาทั่วไป
-สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
-ภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์
7 ตุลาคม 2555 09.00-12.00 น. คณะสังคมศาสตร์
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 3 ตุลาคม 2555
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 ตุลาคม 2555
-รายงานตัว 23-24 ตุลาคม 2555
-ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 29-30 ตุลาคม 2555
-เปิดภาคเรียน พฤศจิกายน 2555
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคปลาย)
ชั้นปีที่ 1: 53,290 บาท และชั้นปีที่ 2: 45,590 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสาขาวิชาที่โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2561-3480 ต่อ 103 และ 0-2942-8931 เว็บไซต์ http://compsy.soc.ku.ac.th
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์