บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

 

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่องการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลา โดยใช้ชุดฝึกทักษะและวิธีการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ผู้รายงาน นางจีราพร ทยากรณ์นนท์

ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

บทคัดย่อ

         การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการใช้สถานการณ์จำลองเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและมุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในชีวิตประจาวันให้บรรลุผล วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1). พัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่องการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลา โดยใช้ชุดฝึกทักษะและวิธีการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 2). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลา ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะและวิธีการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง 3). ศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่องการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลา โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองภายหลังการสอน 4). ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่องการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลา โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา จานวน 38 คน ซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) ชนิด One group pretest-posttest designเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่องการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลา โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่องการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลา โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ที่พัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ 80/80 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลา แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (T-test)

ผลการวิจัย

1.ชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่องการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลา โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง มีประสิทธิภาพ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการบอกทิศทางการท่องเที่ยวในเมืองยะลา ก่อนและหลังการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน

3. คะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี

4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดีมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์