รายงานผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพร้าว

ชื่อรายงาน 
         รายงานผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความมีวินัยในตนเอง   
                            สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2
  โรงเรียนบ้านพร้าว 

ชื่อผู้ศึกษา            นางนิวาลย์ 
ตนะทิพย์

ปีที่ศึกษา              2554

บทคัดย่อ

                             
              
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความมีวินัยในตนเอง  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2
 
และเพื่อศึกษาพัฒนาการ
ด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่  2
  หลังได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความมีวินัยในตนเอง  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาล

ปีที่  2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ  เด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2  ปีการศึกษา 
2554 
โรงเรียนบ้านพร้าว  อำเภอท่าวังผา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 
2
 
จำนวน 
5  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 ประกอบด้วย
 แผนการจัดประสบการณ์ประกอบ
การเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความมีวินัยในตนเอง 
สำหรับเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่  2
  จำนวน  30  แผน  นิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความมีวินัยในตนเอง  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2 
จำนวน  10  เรื่อง  แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความมีวินัยในตนเอง 
สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2  จำนวน
 20  ข้อ  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  คะแนนเฉลี่ย
 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
  (t test)

ผลการศึกษาพบว่า
              
1.  ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประกอบการเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความมีวินัยในตนเอง 
สำหรับเด็กปฐมวัย
  ชั้นอนุบาลปีที่  2 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการควบคุมตนเองสูงที่สุด  รองลงมาคือ 

ด้านความมีเหตุผล 
และด้านความรับผิดชอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด
               2.  พัฒนาการด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความมีวินัยในตนเอง  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2 
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์