รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Can I help you? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์

ชื่อเรื่อง    รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Can I help you?        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษผู้วิจัย      นางยิหวา    ผุดผา
หน่วยงาน โรงเรียนขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ  
ปีที่ศึกษา  พ.ศ.  2554 
 บทคัดย่อ           
        การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ
1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  เรื่อง  “Can I help you?” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  และหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  เรื่อง “Can I help you?”   ที่พัฒนาขึ้น และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง  “Can I help you?”  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2             
       
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4    โรงเรียนขุขันธ์   อำเภอขุขันธ์    จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  28  จำนวน  50  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling)           
       
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 เรื่อง  “Can I help you?”   จำนวน 5 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 16  แผน     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ตั้งแต่ 0.21 ถึง  0.75  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.96  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent sample t-test)           

ผลการวิจัยพบว่า
              

        1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง “Can I help you?” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  79.93/77.35  
        2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05              
       
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเท่ากับ 4.38  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับมาก 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์