ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา อบ.1: เสาวลักษณ์

ชื่อเรื่อง
ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 สองภาษา


ผู้วิจัย
นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน

สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เทศบาลนครยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปีการศึกษา
2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 สองภาษา และเปรียบเทียบผลการพัฒนาการทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปี
ที่ 1 สองภาษา ระหว่างก่อนและหลังการสอนโดยใช้การสอนแบบทีพีอาร์(Total Physical Response)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา จานวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการ
ทางภาษา ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดาเนินการวิจัยโดยใช้เวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 40 นาที โดยทาการ
ประเมินพัฒนาการ ก่อนและหลังการสอน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (Dependent t-test) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับพัฒนาการ
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์

ผลการวิจัยพบว่า

1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบทีพีอาร์(Total Physical Response)
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสาหรับเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 สองภาษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85/84


2. คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและพูดก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์