การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะ : นางสุภาภรณ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการ
เรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์

ชื่อผู้วิจัย นางสุภาภรณ์ ภานุศรี

ปีการศึกษา 2555

 

บทคัดย่อ


การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้
แบบคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสาระสอนภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียน

ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ก่อนและหลัง
การอ่าน 3) เพื่อศึกษาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน

จับใจความและวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ภายหลังการสอน 4) เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบคิด
วิเคราะห์ภายหลังการสอน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบวิเคราะห์ภายหลังการสอน


เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การเรียนรู้แบบคิด
วิเคราะห์ ที่พัฒนาขั้นผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ 80/80 แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ แบบประเมินทักษะการอ่านจับใจความ แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบค่าที่ (T-test)

 

ผลการวิจัย

 1.ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิ์ภาพ 80 /80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2.การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเรื่องการอ่านจับใจความก่อนและ
หลังการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ โดย
คะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน

3.คะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านจับใจความโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี

4.คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี

5.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดีมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์