รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อบ.2: ครูเพียงแข

ชื่อเรื่อง
รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย
นางเพียงแข เปลี่ยวดี

สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เทศบาลนครยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปีการศึกษา
2554


 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 1) หนังสือนิทานเชิงคณิตสาหรับเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/5
โรงเรียนเทศบาล ๕(บ้านตลาดเก่า) ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/5 ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือเด็กชั้นอนุบาลศึกษา
ปีที่ 2/5 จานวน 30 คนที่กาลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนเทศบาล๕(บ้านตลาดเก่า) อาเภอเมือง จังหวัดยะลาซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ หนังสือนิทานเชิงคณิตจานวน 10 เล่ม แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต จานวน 40
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
โดยเน้น 4 ด้าน คือ การนับจานวน การรู้ค่าจานวน การจาแนก และการเปรียบเทียบ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย พบว่า

1. หนังสือนิทานเชิงคณิตสาหรับเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนเทศบาล ๕
(บ้านตลาดเก่า) มีประสิทธิภาพ 90.53/88.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด คือ 80/80

2. เด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตก่อนและหลังการ
ทดลองมี ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมและรายด้านคือ การนับ การรู้ค่าจานวน การจาแนก และ
การเปรียบเทียบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์