รายงานการพัฒนาการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านน้ำชุน

ชื่อเรื่องวิจัย      การพัฒนาการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   โรงเรียนบ้านน้ำชุน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  2

ชื่อผู้ศึกษา         นางภาวิณี       พานิชปี พ.ศ.             2554                                                  บทคัดย่อ                 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80    (2)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน  ของนักเรียน  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านน้ำชุน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 1.   ประชากรได้แก่  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554  ของโรงเรียนบ้านน้ำชุน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์   เขต  2   จำนวน   13  คน           2.   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  4     ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ของโรงเรียนบ้านน้ำชุน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต  2 จำนวน  13  คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง  คือ  (1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน     3  กิจกรรม  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   จำนวน  20  ข้อ   (3)แผนการจัดการเรียนรู้   11  ชั่วโมง   (4) แบบประมินความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะผลการวิจัยพบว่า  (1)  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  คือมีประสิทธิภาพ  84.10 / 88.08  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน   พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  (3) นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์