รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม.

รูปภาพของ maliwan999

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน

                              ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษ

                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้น ม. 3

ชื่อผู้ทำ                   นางมะลิวัลย์ ขุนแก้ว

ชื่อตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ

ชื่อโรงเรียน            หนองบัวแดงวิทยา    จังหวัดชัยภูมิ

ช่วงชั้น                   ช่วงชั้นที่ 3
(ม.1 - ม.3)        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ปี                             2554

บทคัดย่อ


                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  30  จำนวน 
35   คน  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple -Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่

1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจำนวน  10 
ชุด 

2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าความยากง่าย
  0.22-0.69   ค่าอำนาจจำแนก  0.22 - 0.74 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ
 0.89   และ

 3)
 แผนการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม  4.90 
4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
 
  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)  มีค่าความสอดคล้อง
0.80  ถึง  1  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ
0.85  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าดัชนีประสิทธิผล
(E.I.)

 ผลการวิจัยพบว่า 

              

1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ  90.97/89.79 2)   
ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เท่ากับ
0.8527 หรือคิดเป็นร้อยละ  85.273)นักเรียนที่เรียนโดย) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(
 =  4.17 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์