เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ"

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน นางสาวศรีรัตน์ สุรินทร์
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ พร้อมๆ กับการฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังออกแบบให้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นกลุ่มอีกด้วย
จุดมุ่งหมายในการศึกษา คือ 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 และ 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดเทศบาลนคร แม่สอด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 80 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตากจำนวน 42 คน ที่ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (Difficulty index) และค่าอำนาจจำแนก (Discrimination)
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.89 / 75.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น
2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.4588 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเท่ากับ 0.4588 หรือคิดเป็นร้อยละ 45.88
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นในระดับมาก
( = 4.26, S.D. = 0.66)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์