เผยแพร่ผลงาน เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคม

ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี

                                ในสังคม
 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 

ผู้ประเมิน              นายชั้นพันธ์  ตั้งยอดชมญาณ

ปีที่รายงาน           2553

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

                   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคม  โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ปีการศึกษา  2552  ในด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิต  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวนทั้งสิ้น  197  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  2 
คน  ครู  จำนวน  15  คน  และนักเรียน  จำนวน 
180  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
 จำนวน 
2  ฉบับ 
ฉบับที่  1 
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
ฉบับที่  2  สำหรับนักเรียน  แต่ละฉบับ
  แบ่งออกเป็น  5  ตอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ได้แก่ 
การหาค่าเฉลี่ย    และ
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 

                   ผลการประเมิน  พบว่า  

                   ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน 
และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคม  โรงเรียนเทพารักษ์
ราชวิทยาคม  ด้านบริบท 
ด้านปัจจัยนำเข้า 
ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์