การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้คิดวิเคราะห์

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ชื่อผู้วิจัย            นางสุภาภรณ์  ภานุศรีปีการศึกษา        2554 บทคัดย่อ                 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีจุดประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการอ่าน  3) เพื่อศึกษาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ภายหลังการสอน  4) เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ภายหลังการสอน  5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบวิเคราะห์ภายหลังการสอน                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขั้นผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ 80/80  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ  ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แบบประเมินทักษะการอ่านจับใจความ  แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (T-test) ผลการวิจัย

1.ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการอ่านจับใจความก่อนและหลังการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน 

3.คะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านจับใจความโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 

4.คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 

5.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดีมาก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์