รายงานผลการใช้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ชื่อรายงาน                    รายงานผลการใช้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้

                                        แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ผู้ศึกษา                        นางมณทิพย์  ศรีวิเชียรอำไพ

หน่วยงาน                
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

ปีที่ทำการศึกษา        .. 2554

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างและหาประสิทธิภาพของ
ทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามมาตรฐาน   E1 / E2             2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
           โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่
นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2  จำนวน 22 คน                        ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนเทศบาล 3
(บ้านนาตาล่วง)                        สำนักการศึกษา
เทศบาลนครตรัง
 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(
) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  จำนวน 24 แผน      2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จำนวน 15 
ข้อ  แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือ 
                    One – Group  Pretest – Posttest  Design  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที
(t
– test dependent) 

ผลการศึกษาพบว่า

1.            

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพ 84.03 / 87.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 หลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน
 (

14.86  S.D. = 
2.10) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (

 =  26.23  S.D. =  1.74

นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น             อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (

 = 4.22)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์