รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  
สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผูรายงาน   นายถนอม  สุขชม
ระยะเวลา     ปีการศึกษา 2554
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อจัดทำและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 34 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 8 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%)  ค่าเฉลี่ย(X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่า t – test  แบบ Dependent
สรุปผลการศึกษา  
1. ชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.31/85.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตอยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.65 , S.D. = 0.17)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์