การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ด้วยชุดกิจกร

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)

ผู้ศึกษา อรุณรัตน์ รอดสม

ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1)
เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง
ไฟฟ้าน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5Es) เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5Es) เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6/4 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 จำนวน 50 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้
จำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 6 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 24
ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการศึกษา

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง
ไฟฟ้าน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.33/83.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง
ไฟฟ้าน่ารู้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้น (5Es) เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅
= 4.50)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์