จุฬาฯ เปิดรับนักศึกษา ป.โท ภาควิชาคณิตศาสตร์-วิทยาการคอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา แบบเน้นการทําวิทยานิพนธ์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รหัสหลักสูตร 1596 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
รหัสหลักสูตร 1597 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
รหัสหลักสูตร 1598 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
รหัสหลักสูตร 1599 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาเกียรตินิยม หรือสอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์ และ/หรือรายวิชาทางคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 11 หน่วยกิต ในระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
 
 
หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร
1.ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร โดยมีคะแนน CU-TEP เทียบเท่ากับคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 525 คะแนนขึ้นไป หรือสําเนาใบแจ้งผลสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 525 คะแนน ขึ้นไป หรือ 5.5 สําหรับผลการสอบ IELTS 
2.เขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) จํานวน 1,000-2,000 คํา (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
3.หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน/หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือจากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
 
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน วันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 8.30-11.30 น.
1.1 Calculus และ Linear Algebra
1.2 Mathematical Analysis และความรู้คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี
สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน) วันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น.
หมายเหตุ ขอบเขตและเนื้อหารายวิชาสอบสามารถดูได้จาก www.math.sc.chula.ac.th/amc สถานที่สอบจะประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
 
 
การศึกษาในหลักสูตรใช้ภาษาไทย ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
 
ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศเรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th (ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า) 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 กันยายน 2555 ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ หรือ www.math.sc.chula.ac.th/amcs ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ หรือ www.math.sc.chula.ac.th/amcs ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 14 กันยายน 2555 ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ www.grad.chula.ac.th หรือภาควิชาคณิตศาสตร์ หรือ www.math.sc.chula.ac.th/amcs   
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์