รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

ชื่อผลงาน             รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ผู้ศึกษา                  นางสาวขวัญนภา  เตโชวีรกุล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22ปีที่ศึกษา               2554 บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 7 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 18 แผน ปฏิบัติการสอน 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในแบบฝึกทักษะแต่ละชุด จำนวนชุดละ 10 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.39 - 0.77 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.26 - 0.65 และมีค่าความเชื่อมั่น .83  และ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการเรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบค่าที (t – test)                     ผลการศึกษาพบว่า                    1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.88/81.93  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้                    2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.72 หรือคิดเป็นร้อยละ 72  แสดงว่า นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 72                   3) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 34.73  และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.93                     4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์