รายงานการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3

ชื่อรายงาน         รายงานการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่
3

ชื่อผู้ศึกษา         นางสาวลัดดา  ราตรีพฤกษ์

ชื่อหน่วยงาน      โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา        2552

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้เขียนขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่
3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
2) ศึกษาผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่
3  และ 3)
ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยภาพรวมและรายด้านหลังการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของเด็กอนุบาลปีที่
3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท้องถิ่นภาคใต้
จำนวน 20 แผน จำนวน 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ในวันจันทร์และวันพุธ  แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จำนวน 12
ข้อ แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ t-test แบบ dependent

ผลการศึกษาพบว่า

1.ผลการหาประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่
3 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E 2เท่ากับ
80.05/80.25 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่
3
พบว่าการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่
3หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.013.ผลการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยภาพรวมและรายด้าน
คือ การจำแนกเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ
และการรับรู้จำนวนของเด็กอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์