การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบพหุพาคี โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่อง                การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบพหุพาคี

                          
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 
จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้วิจัย                   นางสุมาลี 
สานุจิตร         

ปีที่พิมพ์                 
2554

 

บทคัดย่อ

 

                   การประเมินโครงการครั้งนี้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบพหุพาคีและหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (
CIPP  Model)
 ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริบทหรือภาพแวดล้อม  ปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน
มีจำนวน  
252  คนประกอบด้วย 
ครูผู้สอน
23 
คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
15  คน 
และนักเรียน 
215  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ (
Percentage) ค่าเฉลี่ย (

)  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                   ผลการประเมิน พบว่า

                 1. ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม  มีสภาพการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก        เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับแผนงาน    และ
ความต้องการพัฒนาการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมากทุกข้อ

 
2.  ด้านปัจจัยนำเข้า  มีสภาพการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็น    รายข้อ พบว่า บุคลากร
งบประมาณ และวิธีดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

                   3.  ด้านกระบวนการ
มีสภาพการดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น   รายข้อ พบว่า การบริหารโครงการ
การติดตามโครงการ การปฏิบัติตามโครงการ และ การปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
อยู่ในระดับมากทุกข้อ          

                   4.  ด้านผลผลิต 
มีสภาพการดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า

                         4.1  ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก

                         4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก

4.3

  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
อยู่ในระดับปานกลาง

4.4

  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับมาก

                         4.5  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ในระดับมาก

                         4.6  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
อยู่ในระดับมากที่สุด

                         4.7  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรีและกีฬา อยู่ในระดับ

มากที่สุด

                   การประเมินครั้งนี้
ได้ศึกษาและนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
เฉพาะด้านกระบวนการ ประกอบด้วย

                         1.  โรงเรียนมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

                         2.   ครูมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์